DUNYADA TURK iMGESi

DUNYADA TURK iMGESi

$20.00 $14.95

Avrupa ülkeleri 14. yüzy?l?n sonlar?ndan itibaren Türk sözcü?ünü giderek daha çok duymaya ba?lad?lar. Ne var ki, o zaman Türk sözünün bugünkünden daha geni? bir anlam? vard?, dar anlamda yaln?zca Osmanl? sultan?n?n tebaas?n? de?il, neredeyse bütün Müslümanlar? kaps?yordu. Osmanl?lar?n Avrupa topraklar?n?n içlerine giderek daha fazla nüfuz etmeleriyle yava? yava? Türk sözcü?üyle ifade edilen bir imge ortaya ç?kmaya ba?lad?. Akdenizin bir ucundan di?erine ula?an, yolda üzerine eklenen hikâyelerle süslenen, ço?u zaman dönü?ümlere u?rayan Türk imgesi 15. ve 16. yüzy?lda, Giovanni Riccinin Türk Saplant?s? diye adland?rd??? bir nitelik kazand?. Osmanl?lar ile Avrupa devletleri aras?nda hem Avrupa sahnesinde, hem de daha sonraki yüzy?llarda Basra Körfezi, Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden Dünya sahnesinde cereyan eden olaylar, imgeler dünyas?ndaki çat??may? ?iddetlendirdi. Co?rafi ke?iflerle ba?ka k?talara yay?lan Avrupa uygarl??? bu çat??ma içinde ?ekillenmi? Türk imgesini de uzaklara ta??d?. Ama madalyonun bir de öteki yüzü var. D??ardan Osmanl?ya bakarken kurgulanm?? bir Türk imgesinin yan? s?ra bir de Osmanl?lar?n, Osmanl? mülkünde ya?ayanlar?n bir bölümü hakk?nda geli?tirdi?i bir Türk imgesi söz konusuydu. ??te bu kitap ?ili gibi uzak ülkelere bile ula?an Türk imgelerini farkl? perspektiflerden incelemeyi amaçl?yor. ?spanyol edebiyat?ndan Slovak edebiyat?na, Osmanl? tarih yaz?c?lar?ndan Bat?n?n kronik yazarlar?na kadar uzanan geni? bir yelpazede Türk imgesini/imgelerini ele al?yor.

Book Title DUNYADA TURK iMGESi
Author Derleme - O. KUMRULAR
Publisher Kitap YAYINEVI
SKU BSR-0878
ISBN 9789758704804

Avrupa ülkeleri 14. yüzy?l?n sonlar?ndan itibaren Türk sözcü?ünü giderek daha çok duymaya ba?lad?lar. Ne var ki, o zaman Türk sözünün bugünkünden daha geni? bir anlam? vard?, dar anlamda yaln?zca Osmanl? sultan?n?n tebaas?n? de?il, neredeyse bütün Müslümanlar? kaps?yordu. Osmanl?lar?n Avrupa topraklar?n?n içlerine giderek daha fazla nüfuz etmeleriyle yava? yava? Türk sözcü?üyle ifade edilen bir imge ortaya ç?kmaya ba?lad?. Akdenizin bir ucundan di?erine ula?an, yolda üzerine eklenen hikâyelerle süslenen, ço?u zaman dönü?ümlere u?rayan Türk imgesi 15. ve 16. yüzy?lda, Giovanni Riccinin Türk Saplant?s? diye adland?rd??? bir nitelik kazand?. Osmanl?lar ile Avrupa devletleri aras?nda hem Avrupa sahnesinde, hem de daha sonraki yüzy?llarda Basra Körfezi, Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden Dünya sahnesinde cereyan eden olaylar, imgeler dünyas?ndaki çat??may? ?iddetlendirdi. Co?rafi ke?iflerle ba?ka k?talara yay?lan Avrupa uygarl??? bu çat??ma içinde ?ekillenmi? Türk imgesini de uzaklara ta??d?. Ama madalyonun bir de öteki yüzü var. D??ardan Osmanl?ya bakarken kurgulanm?? bir Türk imgesinin yan? s?ra bir de Osmanl?lar?n, Osmanl? mülkünde ya?ayanlar?n bir bölümü hakk?nda geli?tirdi?i bir Türk imgesi söz konusuydu. ??te bu kitap ?ili gibi uzak ülkelere bile ula?an Türk imgelerini farkl? perspektiflerden incelemeyi amaçl?yor. ?spanyol edebiyat?ndan Slovak edebiyat?na, Osmanl? tarih yaz?c?lar?ndan Bat?n?n kronik yazarlar?na kadar uzanan geni? bir yelpazede Türk imgesini/imgelerini ele al?yor.

Deal of the Day