DUKAN DiYETi - ZAYIFLATAN TARiFLER

Save

Pegasus

$ 19.95 $ 28.00
SKU: GKK-151
ISBN: 9786055289546
Pierre DUKAN / Pegasus YAYINLARI

Share:

“Frans?zlar?n y?llard?r s?r gibi saklad?klar? muhte?em bir diyet.” -Daily Mail

“Frans?z kad?nlar?n?n, zay?flatt???na kefil oldu?u kilo dü?man?.” -Grazia

“Son derece h?zl? kilo verdiren bir diyet ve Frans?z mutfa??ndan ilham alan leziz tariflerle damak tad?n?z?n da keyiflenmesini sa?l?yor.” -She

Dukan Diyeti dört a?amal? benzersiz bir programa dayan?r. ?ki a?ama kilo vermek, iki a?ama da gelinen kiloyu sabit tutmak içindir. Dukan Diyeti Zay?flatan Tarifler kitab?, diyetin kilo verme a?amalar?yla uyumlu, leziz tariflerle diyetinize sad?k kalman?za yard?mc? olur.
Atak a?amas?nda, proteinli ö?ün önerileriyle ve kilo koruma a?amas?nda, diyetinize sebzeleri de ekledi?inizde daha birçok lezzetli tarifle sizi diyet program?n?za ba?l? tutacakt?r.

Dukan Diyeti Zay?flatan Tarifler size, hem güzel yemek yiyip hem de nas?l kilo verebilece?inizi gösterir. Ö?ünlerinizin tad?n? ç?karabilece?iniz önerilerle, kilo verme s?k?nt?s?ndan uzakla?abilir ve böylece amaçlad???n?z kiloya daha çabuk ula?abilirsiniz çünkü bu kitapta a?z?n?za lay?k tatl?lar, birçok leziz yemek ve sos tarifi de var.

Dukan Diyeti, bütün meslek hayat? boyunca insanlar?n kal?c? olarak kilo vermelerine yard?mc? olan Frans?z t?p doktoru Pierre Dukan taraf?ndan haz?rlanm??t?r.

Our brands