Dost Kazanma Ve İnsanları Etkileme Sanatı

Save

Desen Kitapevi

$ 10.95 
SKU: ANT-DSN-0105
ISBN: 9789753311212
Dale Carnegie / Epsilon

Share:

Hayal etti?iniz i?in pe?ine dü?erseniz bu i?i elde edebilirsiniz. ?u anki i?inizde daha iyi olmak isterseniz bunu da ba?arabilirsiniz. ?çinde bulundu?unuz ko?ullar? de?i?tirip lehinize çevirmek sizin elinizde!
Bu kitapta yer alan, geçerlili?i zaman içinde kan?tlanm?? ö?ütler, elli y?ld?r binlerce ünlü insan? hem i? hem de özel ya?amlar?nda ba?ar? merdiveninin zirvesine ta??d?.
Dost Kazanma ve ?nsanlar? Etkileme Sanat?;
2000`li y?llar?n rekabeti ve karma?as? içindeki okuyucular?n da potansiyellerinin doruk noktas?na ula?malar?n? sa?lamak için gözden geçirildi ve günümüze uyarland?.
Bu kitab? okudu?unuzda; insanlar?n sizden ho?lanmalar?n? ve sizinle fikir birli?ine varmalar?n? sa?laman?n, onlar? k?r?p incitmeden de?i?tirmenin yollar?n? ö?renecek, ya?am?n sizin için daha kolay hale geldi?ini göreceksiniz.
Zirvede herkese yer var. Yeter ki siz ula?may? bilin!

Our brands