Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Diyabet ve Zayiflama Kurleri

$895 $1095

We have run out of stock for this item.


91 günlük Anti-Diyabet Ya?am Program? ile
Tip 2 diyabetten kurtul, insülin direncini yen ve kilo ver!
Çok satanlar listesinden inmeyen ?laçs?z Ya?am, Bitkisel Kürlerle ?laçs?z Tedavi ve Mutluluk Kürleri kitaplar?n?n yazar? Dr. Ümit Akta?'tan diyabete ve fazla kilolara elveda demek isteyen herkese hediye...
Öncelikle size söylenen her ?eyi unutarak i?e ba?lay?n. Hayat boyu ilaca mahkûm oldu?unuzu söylediler. Tip 2 diyabetin iyile?emeyece?ini söylediler. Zay?flamak istiyorsan mutlaka diyetisyene git, dediler. Bunlar?n hepsini unutun. Sizi sa?l?kl? bir ya?ama davet ediyorum. Anahtar? kaybetti?iniz yerde araman?z gerekti?ini biliyorsunuz art?k. Bu ne demek? Beslenme hatalar? yüzünden hasta oldunuz, kilo ald?n?z ve sorunu ancak beslenme modelinizi de?i?tirerek çözebilirsiniz.

Diyabet ve Zay?flama Kürleri ile anti-diyabet beslenme modelinin detaylar?n? ö?reneceksiniz. Diyabet ve kilo kontrolünde büyük önem ta??yan hayati yap?ta?lar?n?, neler yemeniz, nelerden kaç?nman?z gerekti?ini ö?reneceksiniz. Bunlar? ya?am?n?za uyarlamaya ba?lad???n?zda ise…
Kan ?ekeriniz düzene girecek.
?nsülin direnciniz k?r?lacak.
Kilo vereceksiniz.
?eker hastal???n?n yapt??? tahribat? durduracaks?n?z.
Vücudunuza kendini onarmas? için ihtiyac? olan besinleri vereceksiniz.
Tip 2 diyabetle el ele yürüyen hastal?klarla aran?za mesafe koyacaks?n?z.
Hastal???n sizden çald??? ya?am enerjiniz geri gelecek
Diyabetle yak?ndan ili?kili olan o depresif ruh halinden kurtulacaks?n?z.Author: Umit Aktas
Publisher: Hayy Kitap

ISBN 9789752477162
Dimensions: 0