DiN FELSEFESiNE GiRiS

Save

ANT Stores

$ 9.95 $ 15.00
SKU: UFK-120
ISBN: 9786059927253
Prof.Dr.Adnan ARSLAN / Ufuk YAYINLARI

Share:

Her kitap yaz?ld??? zaman?n aynas?d?r. Bu eser, bizim neslin ya?ad??? devrin, sosyal ve kültürel de?i?imini, medeniyetimizin sistemsel ve müessesevî tükenmi?li?ini hissederek yaz?lm??t?r. ?nsanl???n üretti?i modern kültür ve anlay??, ?slâm ilim gelene?inin dilini anla??l?r k?lan sosyal zemini de?i?tirmi? ve kendi dünyas?n? anlatan yeni bir ilim dili yaratm??t?r. Bizim neslimiz, ayn? ebedi ve ölümsüz Kur’anî hakikati, kendini geleneksel form ve kavramlarla s?n?rl? hissetmeden, yeni bir dille ifade etme durumunda ve mecburiyetindedir.
Din Felsefesine Giri? isimli bu çal??ma böyle bir ihtiyaçtan ne?et etmi?tir. Dolay?s?yla bu kitap, modern din felsefesinin herhangi bir problemini veya kavram?n?n bizim problemimiz oldu?unu varsayarak, ona çözüm önermeye te?ebbüs etmemekte, aksine bizzat Bat?l? formuyla modern din felsefesinin bir problem oldu?una i?aret etmek istemektedir. Bir ba?ka ifadeyle, modern din felsefesinin muhtevas?n? hesaba katmamakta ve ?slâm toplumundaki dinî felsefeye yeni bir muhteva teklif etmenin de yollar?n? aramaktad?r.

Her kitap yaz?ld??? zaman?n aynas?d?r. Bu eser, bizim neslin ya?ad??? devrin, sosyal ve kültürel de?i?imini, medeniyetimizin sistemsel ve müessesevî tükenmi?li?ini hissederek yaz?lm??t?r. ?nsanl???n üretti?i modern kültür ve anlay??, ?slâm ilim gelene?inin dilini anla??l?r k?lan sosyal zemini de?i?tirmi? ve kendi dünyas?n? anlatan yeni bir ilim dili yaratm??t?r. Bizim neslimiz, ayn? ebedi ve ölümsüz Kur’anî hakikati, kendini geleneksel form ve kavramlarla s?n?rl? hissetmeden, yeni bir dille ifade etme durumunda ve mecburiyetindedir.

Din Felsefesine Giri? isimli bu çal??ma böyle bir ihtiyaçtan ne?et etmi?tir. Dolay?s?yla bu kitap, modern din felsefesinin herhangi bir problemini veya kavram?n?n bizim problemimiz oldu?unu varsayarak, ona çözüm önermeye te?ebbüs etmemekte, aksine bizzat Bat?l? formuyla modern din felsefesinin bir problem oldu?una i?aret etmek istemektedir. Bir ba?ka ifadeyle, modern din felsefesinin muhtevas?n? hesaba katmamakta ve ?slâm toplumundaki dinî felsefeye yeni bir muhteva teklif etmenin de yollar?n? aramaktad?r.

Her kitap yaz?ld??? zaman?n aynas?d?r. Bu eser, bizim neslin ya?ad??? devrin, sosyal ve kültürel de?i?imini, medeniyetimizin sistemsel ve müessesevî tükenmi?li?ini hissederek yaz?lm??t?r. ?nsanl???n üretti?i modern kültür ve anlay??, ?slâm ilim gelene?inin dilini anla??l?r k?lan sosyal zemini de?i?tirmi? ve kendi dünyas?n? anlatan yeni bir ilim dili yaratm??t?r. Bizim neslimiz, ayn? ebedi ve ölümsüz Kur’anî hakikati, kendini geleneksel form ve kavramlarla s?n?rl? hissetmeden, yeni bir dille ifade etme durumunda ve mecburiyetindedir.

Din Felsefesine Giri? isimli bu çal??ma böyle bir ihtiyaçtan ne?et etmi?tir. Dolay?s?yla bu kitap, modern din felsefesinin herhangi bir problemini veya kavram?n?n bizim problemimiz oldu?unu varsayarak, ona çözüm önermeye te?ebbüs etmemekte, aksine bizzat Bat?l? formuyla modern din felsefesinin bir problem oldu?una i?aret etmek istemektedir. Bir ba?ka ifadeyle, modern din felsefesinin muhtevas?n? hesaba katmamakta ve ?slâm toplumundaki dinî felsefeye yeni bir muhteva teklif etmenin de yollar?n? aramaktad?r.

Her kitap yaz?ld??? zaman?n aynas?d?r. Bu eser, bizim neslin ya?ad??? devrin, sosyal ve kültürel de?i?imini, medeniyetimizin sistemsel ve müessesevî tükenmi?li?ini hissederek yaz?lm??t?r. ?nsanl???n üretti?i modern kültür ve anlay??, ?slâm ilim gelene?inin dilini anla??l?r k?lan sosyal zemini de?i?tirmi? ve kendi dünyas?n? anlatan yeni bir ilim dili yaratm??t?r. Bizim neslimiz, ayn? ebedi ve ölümsüz Kur’anî hakikati, kendini geleneksel form ve kavramlarla s?n?rl? hissetmeden, yeni bir dille ifade etme durumunda ve mecburiyetindedir.

Din Felsefesine Giri? isimli bu çal??ma böyle bir ihtiyaçtan ne?et etmi?tir. Dolay?s?yla bu kitap, modern din felsefesinin herhangi bir problemini veya kavram?n?n bizim problemimiz oldu?unu varsayarak, ona çözüm önermeye te?ebbüs etmemekte, aksine bizzat Bat?l? formuyla modern din felsefesinin bir p

Our brands