Dillere Destanlar

Dillere Destanlar

Author: Cazim Gürbüz
$10.95
"Tarih kaydeder, fakat destan güzelle?tirir" denilir bir Sümer Atasözünde. Tarih ve destan ili?kisinin en veciz ve çarp?c? ifadesi.
Destans?z ulus olmuyor, olunam?yor...
Uluslar destana, destanlar kahramanlara muhtaçt?r. Dün oldu?u gibi bugün de...
Bugün elbette destans? olaylar ve destan ki?ilerini anlatacak çok araç var; film ,tiyatro,resim,heykel, müzik...
Bunlar var ama bunlar?n bir k?sm? söze ba??ml?, ba??ml? olmayanlar da sözün gücüne eri?mekten uzak. Yani yine söz, yine edebiyat ve de ?iir...
Cazim Gürbüz, sözü destanla?t?rma yolunu seçen ender ?airlerden. Özenle seçmi? destan kahramanlar?n?, onlar hakk?nda tüm kaynaklar? taram?? ve kitab?nda göstermi? bu kaynaklar?. Çarp?c? ve ilginç ayr?nt?lar yakalam?? bu kaynak taramada, bunlar? yans?tmakla kalm?yor, duygularla olgular? da kucakla?t?r?yor. Bizim klasik destan tarz?m?z ölçü ve uyak üzredir. Naz?m Hikmet ve Faz?l Hüsnü Da?larca, bu anlay??? k?ran önemli isimlerdir ?iirimizde. Cazim Gürbüz, bunlar?n izinden gidiyor kendisi olmay? ba?arm?? olarak. 
Uyak ve ölçünün kula?a hitap eden ama anlam? ço?u kez ihmal eden kolayc?l???na s???nm?yor. Vurgulu, ak?c? bir anlat?mla ve ?iirsel ritmi yakalayarak olu?turmu? ürünlerini.
Ve yaln?zca hamasete dayal? destanlardan de?il Gürbüz'ün yazd?klar?. Bilgileniyorsunuz öncelikle, tarih felsefesiyle donan?yorsunuz ?iirin enginli?i ve ferahl???yla
Bu kitaptaki 25 destandan dilinize dü?en, belle?inize çak?l? kalan çok dizeler, izler ve izlenimler olacak, co?rafyan?n vatanla?t???n? göreceksiniz, tarih içini dökecektir size."
Book Title Dillere Destanlar
Author Cazim Gürbüz
Publisher ATAYURT YAYINEV?
SKU BSR-0021
ISBN 9786058312005
"Tarih kaydeder, fakat destan güzelle?tirir" denilir bir Sümer Atasözünde. Tarih ve destan ili?kisinin en veciz ve çarp?c? ifadesi.
Destans?z ulus olmuyor, olunam?yor...
Uluslar destana, destanlar kahramanlara muhtaçt?r. Dün oldu?u gibi bugün de...
Bugün elbette destans? olaylar ve destan ki?ilerini anlatacak çok araç var; film ,tiyatro,resim,heykel, müzik...
Bunlar var ama bunlar?n bir k?sm? söze ba??ml?, ba??ml? olmayanlar da sözün gücüne eri?mekten uzak. Yani yine söz, yine edebiyat ve de ?iir...
Cazim Gürbüz, sözü destanla?t?rma yolunu seçen ender ?airlerden. Özenle seçmi? destan kahramanlar?n?, onlar hakk?nda tüm kaynaklar? taram?? ve kitab?nda göstermi? bu kaynaklar?. Çarp?c? ve ilginç ayr?nt?lar yakalam?? bu kaynak taramada, bunlar? yans?tmakla kalm?yor, duygularla olgular? da kucakla?t?r?yor. Bizim klasik destan tarz?m?z ölçü ve uyak üzredir. Naz?m Hikmet ve Faz?l Hüsnü Da?larca, bu anlay??? k?ran önemli isimlerdir ?iirimizde. Cazim Gürbüz, bunlar?n izinden gidiyor kendisi olmay? ba?arm?? olarak. 
Uyak ve ölçünün kula?a hitap eden ama anlam? ço?u kez ihmal eden kolayc?l???na s???nm?yor. Vurgulu, ak?c? bir anlat?mla ve ?iirsel ritmi yakalayarak olu?turmu? ürünlerini.
Ve yaln?zca hamasete dayal? destanlardan de?il Gürbüz'ün yazd?klar?. Bilgileniyorsunuz öncelikle, tarih felsefesiyle donan?yorsunuz ?iirin enginli?i ve ferahl???yla
Bu kitaptaki 25 destandan dilinize dü?en, belle?inize çak?l? kalan çok dizeler, izler ve izlenimler olacak, co?rafyan?n vatanla?t???n? göreceksiniz, tarih içini dökecektir size."

Deal of the Day