Devlet Ana

Save

Kitap Yurdu

$ 19.95 
SKU: ANTS-GKK-242
ISBN: 9789752731332
Kemal Tahir / Ithaki Yayinlari

Share:

‘Devlet Ana’, Osmanl? kurulmadan önceki Anadolu’nun görünümünü ve Anadolu insaan?n?n özlemlerini anlat?rken, onlar?n güçlü, güvenli, adaletli bir devlete duydu?u ihtiyac? da aç??a ç?karmaktad?r. Kemal Tahir’in en önemli roman? olarak gösterilen ‘Devlet Ana’, onun dü?ünce yap?s?n? da en iyi yans?tan eserlerinden biri say?lmaktad?r.
1967’de yay?mlanan roman, 1968 Türk tarihi ve toplumu hakk?ndaki örijinal ve sa?lam görü?lerinen hareket etti?i için hem ‘mahalli a??zlar?’, hem Türkçe’nin küçümsenmi? ve unutulmu? nesir dilini hem de yeni imkanlar?n? kayna?t?rarak ve a?arak kullanabilmi?tir.Eserlerindeki e?siz dil ve üslup güzelli?inin kayna?? bu davran??tad?r. Daha önceki romanlar?nda da görülen bu özellik ‘Devlet Ana’da en yüce noktas?na eri?mi?tir. Türkçe’nin unutulmu? olan dehas? bütün boyutlar?, zenginli?i ve hasl???yla ilk olarak Kemal Tahir’in eserlerinde kendini göstermektedir.
Selahattin Hilav

Our brands