Dervi?in Teselli Koleksiyonu

Dervi?in Teselli Koleksiyonu

$13.95
Kederli günlerden geçen dervi?, rüya âleminde bir adaya u?rar. Gördü?ü ?ey mucizevidir. Peygamberler, veliler, âlimler ve filozoflar bir halka ?eklinde oturmakta ve anla??ld??? kadar?yla birini beklemektedirler. Dervi? de onlarla birlikte beklemeye durur ancak as?l misafirin kendisi oldu?unu anlamas? uzun sürmez. Halkan?n ortas?nda kendisine gösterilen yere oturur ve her kederine bir teselli verecek olan bu nurani meclisi dinlemeye koyulur. Halkan?n bir taraf?nda Abdulkadir Geylani’den Yunus Emre’ye, ?mam Gazali’den Mevlana’ya ve ?bn Arabi’ye birçok gönül doktoru… Halkan?n di?er taraf?nda Sokrates, Hegel, Kant, Kierkegaard, Spinoza ve Schopenhauer gibi hikmet â??klar?… Halkan?n bir ba?ka yan?nda ise Geothe’den Cibran’a, Tanp?nar’dan Dostoyevski’ye, Sadi ?irazi’den Rilke’ye ve Proust’a ac?lar?n? kelimelerin büyülü dünyas?nda dindirmeye u?ra?an kalem erbab?... Bu teselli halkas? öylesine geni?tir ki, dindiremeyece?i keder, zay?flatamayaca?? ac?, sevdiremeyece?i dert yok gibi gözükmektedir. Sözler sözleri, anlat?mlar anlat?mlar?, teselliler tesellileri takip eder. Dervi? uyand???nda yaln?zca güne? do?mam??t?r, kendi içsel karanl?klar?ndan da ayd?nl??a ç?km??t?r. Dervi?in Teselli Koleksiyonu do?unun ve bat?n?n binlerce y?lda olu?turdu?u teselli birikimini yaral? gönüllere cömertçe ula?t?ran bir çal??ma. Teselliden kas?t zihnin dü?ünceler yoluyla uyu?turulmas? de?il, bilakis ac? kar??s?nda uyumay? seçen zihnin uyand?r?lmas?... Kadim teselli ustalar?yla, teselliye muhtaç gönülleri bulu?turmak, bu kitab?n varolu? sebebi!

(Tan?t?m Bülteninden)

Book Title Dervi?in Teselli Koleksiyonu
Author Mecit Ömür Öztürk
Publisher Hayykitap
SKU BSR-0009
ISBN 9789752477049
Kederli günlerden geçen dervi?, rüya âleminde bir adaya u?rar. Gördü?ü ?ey mucizevidir. Peygamberler, veliler, âlimler ve filozoflar bir halka ?eklinde oturmakta ve anla??ld??? kadar?yla birini beklemektedirler. Dervi? de onlarla birlikte beklemeye durur ancak as?l misafirin kendisi oldu?unu anlamas? uzun sürmez. Halkan?n ortas?nda kendisine gösterilen yere oturur ve her kederine bir teselli verecek olan bu nurani meclisi dinlemeye koyulur. Halkan?n bir taraf?nda Abdulkadir Geylani’den Yunus Emre’ye, ?mam Gazali’den Mevlana’ya ve ?bn Arabi’ye birçok gönül doktoru… Halkan?n di?er taraf?nda Sokrates, Hegel, Kant, Kierkegaard, Spinoza ve Schopenhauer gibi hikmet â??klar?… Halkan?n bir ba?ka yan?nda ise Geothe’den Cibran’a, Tanp?nar’dan Dostoyevski’ye, Sadi ?irazi’den Rilke’ye ve Proust’a ac?lar?n? kelimelerin büyülü dünyas?nda dindirmeye u?ra?an kalem erbab?... Bu teselli halkas? öylesine geni?tir ki, dindiremeyece?i keder, zay?flatamayaca?? ac?, sevdiremeyece?i dert yok gibi gözükmektedir. Sözler sözleri, anlat?mlar anlat?mlar?, teselliler tesellileri takip eder. Dervi? uyand???nda yaln?zca güne? do?mam??t?r, kendi içsel karanl?klar?ndan da ayd?nl??a ç?km??t?r. Dervi?in Teselli Koleksiyonu do?unun ve bat?n?n binlerce y?lda olu?turdu?u teselli birikimini yaral? gönüllere cömertçe ula?t?ran bir çal??ma. Teselliden kas?t zihnin dü?ünceler yoluyla uyu?turulmas? de?il, bilakis ac? kar??s?nda uyumay? seçen zihnin uyand?r?lmas?... Kadim teselli ustalar?yla, teselliye muhtaç gönülleri bulu?turmak, bu kitab?n varolu? sebebi!

(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day