Demokrat Parti Karsisinda CHP

Save

Desen Kitapevi

$ 14.95 
SKU: ANT-DSN-0163
ISBN: 9786050825107
Cemil Koçak / T?MA? YAYINLARI

Share:

Türkiye 1945 y?l?nda çok önemli bir de?i?iklik ya?ad?. Yirmi y?l? a?k?n zamand?r süregiden tek parti yönetiminden demokrasiye geçildi. Demokrat Parti’nin kurulmas? son derece önemli bir olayd?. Önemliydi, çünkü siyasal alana sadece yeni bir parti de?il, yeni bir soluk geliyordu. CHP sert siyasi tavr?n? yumu?atmak, halk gerçe?iyle yüzle?mek, rekabet denilen kavramla yüzle?mek zorunda kald?.
Prof. Dr. Cemil Koçak bugün hâlâ süren demokrasi sorunlar?n? anlayabilmek için bu defa merce?ini 1945-60 y?llar? aras?na tutuyor. O dönemin siyasi tart??malar? ve ‘kutupla?malar?’ bilinmeden, bugünün anla??lamayaca??n? ileri sürüyor. ’50 seçimi üzerine yap?lan de?erlendirmeleri gözden geçirerek; CHP’nin ve DP’nin ald??? seçmen deste?inin çok kez ezberlenmi? ‘do?rular’dan farkl? oldu?unu somut olgular ve rakamlarla gösteriyor.
Dönemin atmosferini hissettiren foto?raflar, gazete kupürleri, çizimler ve mektuplarla zenginle?en kitap okuru adeta zamanda yolculu?a ç?kar?yor.

Our brands