Çöle ?nen Nur

Deal of the Day

Çöle ?nen Nur

Author: Basari
$19.95
Allah Resulü'nün mübarek hayatlar?… Eserin yaz?l??? bir hayli maceral?d?r. ?lk olarak 1950 tarihinde kaleme al?nm??, 1952 Büyük Do?u'lar?nda "Allah'?n Sevgilisi" ismiyle pek k?sa bir bölümü tefrika edilmi?, 1956'da bu kez "O" ba?l???yla yay?nlanmaya ba?lam??, fakat yar?m kalm?? ve arada birkaç eksik kalan te?ebbüsten sonra, 1969'da nihai ?ekline ve ismine kavu?mu?tur. Çöle ?nen Nur, Siyer kitaplar?n?n al???lm?? anlat?mlar?ndan farkl? bir üslubu yans?t?yor. Eserin takdiminde bu farkl?l?k ?öyle ifadelendirilmektedir: "Tefsir, Hadîs, siyer ve nakil olarak en emin kaynaklardan dev?irili ve kaynaklar?n? tek tek göstermek tasas?ndan uzak bu eser, "Ba?lang?ç" yaz?s?nda da belirtildi?i gibi, sadece iman sahiplerine hitap edici, hiçbir aklî tefti?, tespit ve ispat gayretine dü?meyici, mutlak "do?ru" üzerine hissî ve teessürî bir çat? kurucu ve e?er bir k?ymeti varsa onu bu noktada toplay?c? bir denemedir; ve akla verdi?i pay, onu baz? noktalarda yine ak?lla iptal etmekten ibarettir. Bu bir ilim de?il, sanat eseridir ve ilmin içini ve d???n? tahkik selâhiyetinde olmad??? mukaddes kap?ya, ancak, inanm?? ve teslim olmu? sanat tavriyle sokulmaktan ba?ka çare yoktur. "

Book Title Çöle ?nen Nur
Author Basari
Type Book
Date Published Feb 05, 2019
Allah Resulü'nün mübarek hayatlar?… Eserin yaz?l??? bir hayli maceral?d?r. ?lk olarak 1950 tarihinde kaleme al?nm??, 1952 Büyük Do?u'lar?nda "Allah'?n Sevgilisi" ismiyle pek k?sa bir bölümü tefrika edilmi?, 1956'da bu kez "O" ba?l???yla yay?nlanmaya ba?lam??, fakat yar?m kalm?? ve arada birkaç eksik kalan te?ebbüsten sonra, 1969'da nihai ?ekline ve ismine kavu?mu?tur. Çöle ?nen Nur, Siyer kitaplar?n?n al???lm?? anlat?mlar?ndan farkl? bir üslubu yans?t?yor. Eserin takdiminde bu farkl?l?k ?öyle ifadelendirilmektedir: "Tefsir, Hadîs, siyer ve nakil olarak en emin kaynaklardan dev?irili ve kaynaklar?n? tek tek göstermek tasas?ndan uzak bu eser, "Ba?lang?ç" yaz?s?nda da belirtildi?i gibi, sadece iman sahiplerine hitap edici, hiçbir aklî tefti?, tespit ve ispat gayretine dü?meyici, mutlak "do?ru" üzerine hissî ve teessürî bir çat? kurucu ve e?er bir k?ymeti varsa onu bu noktada toplay?c? bir denemedir; ve akla verdi?i pay, onu baz? noktalarda yine ak?lla iptal etmekten ibarettir. Bu bir ilim de?il, sanat eseridir ve ilmin içini ve d???n? tahkik selâhiyetinde olmad??? mukaddes kap?ya, ancak, inanm?? ve teslim olmu? sanat tavriyle sokulmaktan ba?ka çare yoktur. "