COGRAFYAYA DAVET

COGRAFYAYA DAVET

Author: Osman GUMUSCU
$20.00 $14.95

Bu kitap, Türkiye üniversitelerinde co?rafya bölümlerinde ö?retime ba?layan ö?renciler ile co?rafya bilimiyle tan??mak isteyen üniversiteden ve d??ar?dan her okuyucuya bir davettir. Burada özellikle ça?r?, ça??rma anlam?na gelen davet” kelimesi kullan?lm?? olup nedeni hem gerçek anlamda okuyucuyu co?rafyaya ça??rmak hem de di?er co?rafyaya giri? kitaplar?ndan farkl? bir kitap oldu?unu vurgulamakt?r. Gerçekten de Türkiye’de ?imdiye kadar haz?rlanan hiçbir co?rafya kitab?nda, burada ele al?nd??? gibi bir bak?? aç?s?n?; co?rafya tarihi, co?rafya tasnifi ve co?rafya ara?t?rma yöntemleri bölümlerini bulmak mümkün de?ildir..

Book Title COGRAFYAYA DAVET
Author Osman GUMUSCU
Publisher Yeditepe Yay?nevi
SKU BSR-1087
ISBN 9786055200008

Bu kitap, Türkiye üniversitelerinde co?rafya bölümlerinde ö?retime ba?layan ö?renciler ile co?rafya bilimiyle tan??mak isteyen üniversiteden ve d??ar?dan her okuyucuya bir davettir. Burada özellikle ça?r?, ça??rma anlam?na gelen davet” kelimesi kullan?lm?? olup nedeni hem gerçek anlamda okuyucuyu co?rafyaya ça??rmak hem de di?er co?rafyaya giri? kitaplar?ndan farkl? bir kitap oldu?unu vurgulamakt?r. Gerçekten de Türkiye’de ?imdiye kadar haz?rlanan hiçbir co?rafya kitab?nda, burada ele al?nd??? gibi bir bak?? aç?s?n?; co?rafya tarihi, co?rafya tasnifi ve co?rafya ara?t?rma yöntemleri bölümlerini bulmak mümkün de?ildir..

Deal of the Day