COGRAFYAYA DAVET

Save

ANT Stores

$ 14.95 $ 20.00
SKU: YTP-005
ISBN: 9786055200008
Osman GUMUSCU / Yeditepe YAYINEVi

Share:

Bu kitap, Türkiye üniversitelerinde co?rafya bölümlerinde ö?retime ba?layan ö?renciler ile co?rafya bilimiyle tan??mak isteyen üniversiteden ve d??ar?dan her okuyucuya bir davettir. Burada özellikle ça?r?, ça??rma anlam?na gelen davet” kelimesi kullan?lm?? olup nedeni hem gerçek anlamda okuyucuyu co?rafyaya ça??rmak hem de di?er co?rafyaya giri? kitaplar?ndan farkl? bir kitap oldu?unu vurgulamakt?r. Gerçekten de Türkiye’de ?imdiye kadar haz?rlanan hiçbir co?rafya kitab?nda, burada ele al?nd??? gibi bir bak?? aç?s?n?; co?rafya tarihi, co?rafya tasnifi ve co?rafya ara?t?rma yöntemleri bölümlerini bulmak mümkün de?ildir..

Our brands