Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Çocuk Sahabiler

$1295 $1300

We have run out of stock for this item.


Çocukluk dönemi, fizikî geli?imin yan? s?ra ahlak ve karakter yap?s?n?n da ?ekillendi?i dönemdir. Bu dönemin tekrar? yoktur. Bu yüzden geri dönülmez hatalar?n telafisi de olmayacakt?r. Çocuk e?itiminin en önemli unsurlar?ndan biri örnek insan profilidir. Zira çocuklar etraf?nda olup bitenleri sürekli gözlemekte, görüp duydu?unu tertemiz haf?zas?na kaydetmektedir. Bunun için anne-baba veya yak?n çevre örneklik konusunda çok hassas ve duyarl? olmal?d?r. Daha da önemlisi en iyi, en do?ru ve en isabetli örne?in en güzel ?ekilde sunulmas? ve gösterilmesi gerekir. En iyi örnek kimdir? Bir Müslüman olarak bu sorunun bir tek cevab? vard?r: Peygamber Efendimiz (a.s.m.). Efendimiz (a.s.m.) yaln?zca bizim için de?il, çocuklar?m?z için de en ideal ve en mükemmel örnektir. Bunu sa?lama sorumlulu?u hepimizin omuzlar?ndad?r. Peki biz, anne-baba, yak?n akraba veya toplum olarak böyle bir sorumlulu?un fark?nda m?y?z? Bu sorumlulu?un gereklerini yerine getirebiliyor muyuz? ?nsanl???n yegane örne?i ve rehberi olan Efendimizin (a.s.m) çocuklara yakla??m?n?, uygulad??? e?itim yöntemlerini yeterince biliyor muyuz?

"Çocuk Sahabiler" isimli kitap i?te bu önemli sorulara cevaplar sunma maksad?yla haz?rland?. 

Bu kitapta örnek birer anne-baba olman?n yollar?n? Sahabe-i Kiram'dan 70 y?ld?z misal ?ahsiyetin dilinden ö?renecek, hissedecek ve ya?ayacaks?n?z. Siz ya?ad?kça çocuklar?n?z?n tertemiz ruhlar?nda Nebevî bir gelecek, nurlu bir istikbal ye?ermeye ba?layacakt?r.

Author: Hilal Kara-Abdullah Kara
Publisher: Nesil Yayinlari

ISBN 9789752695009
Dimensions: 0