Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Çocuk Anne Babasından Ne İster?

$1095 $1295

We have run out of stock for this item.


Arka Kapak Yazisi (Tanitim Bülteninden)

 Annesi 5 yasindaki çocuguna yildiz çizmesini ö?retti. Çocuk çok sevindi ve çevresindeki her ?eyin üzerine, ka??tlara, duvarlara, kuma ve k?yafetlerine y?ld?zlar çizmeye ba?lad?. Çizmekten çok büyük bir keyif al?yordu ve bu çok e?lenceliydi. Annesi de çocu?unun mutlu olmas?ndan ve ba?armas?ndan dolay?, kendini dünyan?n y?ld?z? gibi hissediyordu.

Evet, gerçekten de çocu?unuzu iyi yeti?tirirseniz, onunla birlikte y?ld?zlara dokunabilirsiniz! Çocu?unuzun büyümesine ve geli?mesine tan?kl?k etmeniz, krizleri yönetmeye çal??man?z, duygusal geçi?leriniz, incinmeniz ve sevinciniz... Ve bu yo?un emek sonras? ortak bir mutluluk, ba?arm??l?k ve doyum hissi... Bu yolda  ne mutlu çocu?unu seven ve incitmeye k?yamayan ama ö?reten ve e?iten ?efkat dolu anne babalara… ?yi ki vars?n?z.

 Çocuk Anne Babas?ndan Ne ?ster?, 0-7 ya? çocu?unun 'tüm' istek ve beklentilerini analiz ederek çözümler sunuyor. Anne babalara madde madde, anla??l?r ve uygulamas? kolay önerilerde bulunuyor. Çocu?un en fazla ilgi, ?efkat ve duygusal yönlendirmeye ihtiyaç duydu?u 0-7 ya? aras? dönem, daha önce hiç böylesine kapsaml? ele al?nmad?. Yani kitap Türkiye'de bir 'ilk'e imza at?yor! Çocu?unun e?itimini ve psikolojisini dert edinen ailelerin, anne babalar?n, bak?c?lar?n, anneannelerin, babaannelerin; bebe?in nas?l büyüyüp geli?ti?i ile ilgili tüm sorular?na yan?t veriyor, onlara destek oluyor.

 

Elinizdeki kitap, bir bebek büyürken ve geli?irken ondan hangi becerileri bekleyebilece?inizi, bir bebekle nas?l etkile?ime geçece?inizi ve ona destekleyici bir çevreyi nas?l planlayaca??n?z? anlaman?za yard?m edecek. Son bilimsel veriler ?????nda, bebe?iniz ve çocu?unuzun birçok farkl? ortam ve geli?im döneminde, sa?l?kl? büyüme ve geli?imini desteklemek için stratejiler sa?layacak.

 

Kurgusu, ferah tasar?m?, renkli resimleri ve içeri?iyle Çocuk Anne Babas?ndan Ne ?ster? önemli bir bo?lu?u dolduraca?a benziyor. Çocu?una de?er veren ebeveynler için çok de?erli bir ba?ucu kitab?!Author: Fazilet Seyitoglu
Publisher: Hayykitap

ISBN 9786052214022
Dimensions: 0