Cezasiz Egitim

Kitap Yurdu

$ 14.95 $ 16.00
SKU: ANTS-GKK-332
ISBN: 9786050825084
Adem Gunes / Timas

Share:

Birçok yeti?kin cezas?z çocuk e?itimi olamayaca??na inan?r...

Çocu?un neyin do?ru, neyin yanl?? oldu?unu ö?renebilmesi için ceza ve mükâfat?n iyi bir e?itim yöntemi oldu?unu dü?ünür.

“Ceza kötü bir ?ey olsayd?, çocukken cezaland?r?lan bizler de kötü insanlar olurduk” der.

Ceza insan? kötü biri yapmaz belki… Ama hiperaktif yapar… ??mar?k yapar… Y?l???kla?t?r?r… Öfkeli hale getirir… E?i ile ba? kuramaz, çocu?u ile oynayamaz biri yapar…

Ceza bir e?itim arac? de?il, bir a?a??lama davran???d?r... Çocuk a?a??lanarak de?il, ancak de?erlilik hissiyle ki?ili?ini geli?tirir…

Pedagog Adem Güne?, Cezas?z E?itim’de çocukluktan yeti?kinli?e ki?ilik geli?imini inceliyor. Bask?, zorlama ve cezan?n çocu?un ki?ili?ine nas?l yans?d???n? gözler önüne seriyor.

Cezas?z E?itim, çocuk e?itimine bak?? aç?n?z? kökten de?i?tirecek bir eser…

Our brands