Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Cevsen kolye zincirsiz

$2995

We have run out of stock for this item.


Farsça’dan Arapça’ya geçtiği kabul edilen "Cevşen" kelimesi, sözlükte "bir tür zırh ve savaş elbisesi" anlamına gelmektedir. Terim olarak, Ehl-i beyt kanalıyla Hz. Peygamber (asm)’e dayandırılan bir duanın adıdır.

Cevşen metninin düzenlenmesi de çok harika görünmektedir. Bu hususta çok incelikler söz konusudur. Cevşen'in, Ehl-i beyt tarikiyle bize ulaştırılan fazileti o kadar fazladır ki bazı kimseler bu rivayetlere bir mübalağa karıştırıldığını zannetmiş ve o günkü siyasi yapının da etkisiyle Sünni kesim bu rivayetlere karşı biraz çekingen davranmıştır.

Cevşenu’l-Kebir [Büyük Cevşen] olarak meşhur olan bu duanın benzer adını taşıyan ve Cevşenu’s-Sağîr [Küçük Cevşen] olarak bilinen diğer bir dua, özellikle Şiî kaynaklarında söz konusu ise de Cevşen duasıyla hiçbir benzer tarafı yoktur. Bizzat bu iki metni karşılaştırma imkânını bulduk. Öyle anlaşılıyor ki Cevşen ismi bu ikinci dua için sahibi tarafından"küçük" sözcüğü eklenerek teberrüken kullanılmıştır. Bu sebepledir ki Cevşen denilince yalnız Cevşenu’l-Kebîr akla gelir.Author: ANT Stores
Publisher:

ISBN 87556711
Dimensions: 0