Buyology

Buyology

$16.95
?nsanlar?n Sat?n Alma S?rlar? Bu Kitapta...
Her birimizin her y?l yapt??? say?s?z al??veri?i harekete geçiren gerçek etmenler nelerdir? Tüketiciler herhangi bir ürünü sat?n alma nedenleri kendilerine soruldu?unda hakikati mi dile getiriyorlar?

Pazarlama gurusu Martin Lindstrom 3 y?l?n? ve 7 milyon dolar? harcayarak yürüttü?ü nörolojik ara?t?rmalar sonucunda ?unu buldu: ??, gerçek sat?n alma nedenlerine geldi?inde, a??z genellikle yalan söylerken beyin hakikati dile getiriyor. Bu ç???r aç?c? ara?t?rman?n sonuçlar? elinizdeki kitapta derlenmi? bulunuyor.

Tüketicilerin ve bilimin dünyas?nda, milyonlarca dolara mal olan üç y?ll?k bir yolculu?un sonuçlar?n? duymaya haz?r m?s?n?z? Peki tercihlerimizin yüzde 85'inin bilinçalt? düzeyinde gerçekle?ti?ini ö?renseniz tepkiniz ne olurdu?

Tüketicilerin beyinlerini MRI cihazlar?yla tarayarak, hangi markay? neden tercih etti?ini tespit etmeye yönelik nöropazarlama çal??malar?, reklamc?lar?n, pazarlamac?lar?n, ekonomistlerin, bilim insanlar?n?n ve tüketicilerin önünde yepyeni bir pencere aç?yor.

?ster 20. yüzy?l?n marka büyüsüne köklü bir güvensizlik besliyor olun, isterseniz psikolojik stratejilerle mü?terilerinizin beyinlerinin kap?s?n? aralamaya çal???n, tüketici ve üretici davran??lar? hakk?nda son y?llar?n en büyüleyici içgörüler hazinesine kay?ts?z kalamayacaks?n?z.

"Elinizden b?rakamayaca??n?z bir kitap"
-Newsweek-

"Lindstrom geçmi? ara?t?rmalara da dayanarak yeni bilimsel bulgular?n? aç?k bir dille ve tutarl? gerekçelerle bize sunuyor."
-Fast Company-

"Lindstrom reklamc?l?k tarihine ili?kin engin bir bilgiye ve çok geni? bir ya?am deneyimine sahip."
-The Washington Post-

"Al???lm?? reklamc?l?k anlay???n? sarsan bir ara?t?rma."
-Cnbc-

"Ak?lc? insanlar niçin ak?ld??? davran?yorlar? Heyecanl? bir polisiye roman gibi yaz?lan Buyology nöro-pazarlamac?lar?n karar alma süreçlerimiz hakk?nda bildiklerini gözler önüne sererek sat?n alma tercihlerimizi kolayla?t?r?yor."
-Dr. Mehmet Öz-

"Buyology. Bu yeni kitap zeki pazarlamac? ve giri?imcilerin yolunu ayd?nlat?yor."
-Guy Kawasaki-

"Beynin, markalar?n ve duygular?n tüketici tercihlerini nas?l etkiledi?ini çarp?c? öykülerle gözler önüne seren bir eser. Martin Lindstrom pazarlama ile nörolojiyi ustaca harmanlayarak karar alma süreçlerimizi biçimlendiren ço?u bilinçd??? kuvvetlerin dinami?ini anlamam?za yard?mc? oluyor. Bu kitab? okuduktan sonra tüketici ve üretici davran??lar?na tamamen yeni bir aç?dan bakacaks?n?z."
-Philip Kotler-
Book Title Buyology
Author Martin Lindstrom
Publisher Optimist
SKU BSR-0002
ISBN 9786052261866
?nsanlar?n Sat?n Alma S?rlar? Bu Kitapta...
Her birimizin her y?l yapt??? say?s?z al??veri?i harekete geçiren gerçek etmenler nelerdir? Tüketiciler herhangi bir ürünü sat?n alma nedenleri kendilerine soruldu?unda hakikati mi dile getiriyorlar?

Pazarlama gurusu Martin Lindstrom 3 y?l?n? ve 7 milyon dolar? harcayarak yürüttü?ü nörolojik ara?t?rmalar sonucunda ?unu buldu: ??, gerçek sat?n alma nedenlerine geldi?inde, a??z genellikle yalan söylerken beyin hakikati dile getiriyor. Bu ç???r aç?c? ara?t?rman?n sonuçlar? elinizdeki kitapta derlenmi? bulunuyor.

Tüketicilerin ve bilimin dünyas?nda, milyonlarca dolara mal olan üç y?ll?k bir yolculu?un sonuçlar?n? duymaya haz?r m?s?n?z? Peki tercihlerimizin yüzde 85'inin bilinçalt? düzeyinde gerçekle?ti?ini ö?renseniz tepkiniz ne olurdu?

Tüketicilerin beyinlerini MRI cihazlar?yla tarayarak, hangi markay? neden tercih etti?ini tespit etmeye yönelik nöropazarlama çal??malar?, reklamc?lar?n, pazarlamac?lar?n, ekonomistlerin, bilim insanlar?n?n ve tüketicilerin önünde yepyeni bir pencere aç?yor.

?ster 20. yüzy?l?n marka büyüsüne köklü bir güvensizlik besliyor olun, isterseniz psikolojik stratejilerle mü?terilerinizin beyinlerinin kap?s?n? aralamaya çal???n, tüketici ve üretici davran??lar? hakk?nda son y?llar?n en büyüleyici içgörüler hazinesine kay?ts?z kalamayacaks?n?z.

"Elinizden b?rakamayaca??n?z bir kitap"
-Newsweek-

"Lindstrom geçmi? ara?t?rmalara da dayanarak yeni bilimsel bulgular?n? aç?k bir dille ve tutarl? gerekçelerle bize sunuyor."
-Fast Company-

"Lindstrom reklamc?l?k tarihine ili?kin engin bir bilgiye ve çok geni? bir ya?am deneyimine sahip."
-The Washington Post-

"Al???lm?? reklamc?l?k anlay???n? sarsan bir ara?t?rma."
-Cnbc-

"Ak?lc? insanlar niçin ak?ld??? davran?yorlar? Heyecanl? bir polisiye roman gibi yaz?lan Buyology nöro-pazarlamac?lar?n karar alma süreçlerimiz hakk?nda bildiklerini gözler önüne sererek sat?n alma tercihlerimizi kolayla?t?r?yor."
-Dr. Mehmet Öz-

"Buyology. Bu yeni kitap zeki pazarlamac? ve giri?imcilerin yolunu ayd?nlat?yor."
-Guy Kawasaki-

"Beynin, markalar?n ve duygular?n tüketici tercihlerini nas?l etkiledi?ini çarp?c? öykülerle gözler önüne seren bir eser. Martin Lindstrom pazarlama ile nörolojiyi ustaca harmanlayarak karar alma süreçlerimizi biçimlendiren ço?u bilinçd??? kuvvetlerin dinami?ini anlamam?za yard?mc? oluyor. Bu kitab? okuduktan sonra tüketici ve üretici davran??lar?na tamamen yeni bir aç?dan bakacaks?n?z."
-Philip Kotler-

Deal of the Day