BiZiM YUVAMIZ

Deal of the Day

BiZiM YUVAMIZ

Author: ISIK
$6.95
DÜNYA VE AHiRETE BAKAN YÖNLERiYLE BiZiM YUVAMIZ

"Aile küçük bir millet, millet de büyük bir ailedir. Bir hanedeki nizams?zl?k ve da??n?kl?k, o hane insanlar?n?n derbederli?ine ve ruh peri?anl???na i?arettir. Bu hâldeki ailelerden olu?an bir milletin idaresinde, e?itiminde, ticaretinde hatta onu gelece?e ta??yacak kültür ve medeniyette de da??n?kl?k ve düzensizlik hâkim olacakt?r. Öyle ise toplumun düzen ve ahlâk noktas?ndaki problemlerini çözmeye niyetli kimselerin aileden i?e ba?lamalar?, aileyi asl?na uygun bir sistematikle olu?turup muhafaza etmeyi hedeflemeleri en ak?ll?ca yol olacakt?r."

Bu kitapta ehemmiyetine binaen; Cennet'ten bir kö?e olan yuvan?n özellikleri, ailenin daha ba?tan sa?lam temeller üzerine kurulabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar, ailede Allah ile irtibat, e?ler aras? ileti?im, görev ve sorumluluklar ve son olarak bo?anma gibi konulara yer verilmi?tir.
Book Title BiZiM YUVAMIZ
Author ISIK
Type Book
Date Published Feb 05, 2019
DÜNYA VE AHiRETE BAKAN YÖNLERiYLE BiZiM YUVAMIZ

"Aile küçük bir millet, millet de büyük bir ailedir. Bir hanedeki nizams?zl?k ve da??n?kl?k, o hane insanlar?n?n derbederli?ine ve ruh peri?anl???na i?arettir. Bu hâldeki ailelerden olu?an bir milletin idaresinde, e?itiminde, ticaretinde hatta onu gelece?e ta??yacak kültür ve medeniyette de da??n?kl?k ve düzensizlik hâkim olacakt?r. Öyle ise toplumun düzen ve ahlâk noktas?ndaki problemlerini çözmeye niyetli kimselerin aileden i?e ba?lamalar?, aileyi asl?na uygun bir sistematikle olu?turup muhafaza etmeyi hedeflemeleri en ak?ll?ca yol olacakt?r."

Bu kitapta ehemmiyetine binaen; Cennet'ten bir kö?e olan yuvan?n özellikleri, ailenin daha ba?tan sa?lam temeller üzerine kurulabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar, ailede Allah ile irtibat, e?ler aras? ileti?im, görev ve sorumluluklar ve son olarak bo?anma gibi konulara yer verilmi?tir.