BiR MUBADiLiN HATIRALARI

Save

ANT Stores

$ 5.95 $ 7.00
SKU: YKY-016
ISBN: 9789750815027
K. Ismail HAKKI / Yapi Kredi Yayinlari

Share:

Lozan mübadilleri bütün geçmi?lerini b?rakt?klar? topraklar?, ba?lar?n?, bahçelerini, çocukluk ve gençlik günlerini tatl? an?larla, birbiri ard? s?ra gelen harplerin ve i?gallerin getirdi?i açl?k, sefalet ve verdikleri can kay?plar?n? ise büyük bir hüzünle hep hat?rlam??lard?r. Gemileri Çanakkale Bo?az?'ndan geçerken denkleri içerisinde saklad?klar? tabanca, tüfek ve mavzerleri ç?kart?p ate?leyerek ya?ad?klar? co?kuyu göstermi?lerdir.

Ancak geldikleri yeni yurtlar?nda onlar? uyum zorluklar? beklemektedir. Baz?lar?n? da geride b?rakt?klar? ile burada edindikleri ta??nmazlar aras?ndaki dengesizlik gibi sorunlar me?gul etmi?tir. Elinizdeki kitap böylesine me?akkatli bir ya?am?n sade bir özetidir

Our brands