Bin Muhte?em Güne?

Deal of the Day

Bin Muhte?em Güne?

Author: Basari
$14.95

Nereye giderseniz gidin, ülkeniz pe?inizden gelir. Art?k siz orada ya?amasan?z da o içinizde ya?ar. Afganistan’?n Khaled Hosseini’de ya?ad??? gibi…

Book Title Bin Muhte?em Güne?
Author Basari
Type Book
Date Published Feb 05, 2019

Nereye giderseniz gidin, ülkeniz pe?inizden gelir. Art?k siz orada ya?amasan?z da o içinizde ya?ar. Afganistan’?n Khaled Hosseini’de ya?ad??? gibi…

 Bin Muhte?em Güne?, ilk roman? Uçurtma Avc?s?’yla tüm dünyada inan?lmaz bir ba?ar? yakalayan Hosseini’nin ikinci roman?. Yazar bu roman?nda da yine do?du?u topraklar? anlat?yor. Bu kez iki kad?n?n kesi?en ya?amlar? ve dostluklar? üzerinden…

 Küçük ya?ta evlendirilen k?zlar, çocu?u olmayan kad?nlar, babaya ya da çocukluk arkada??na duyulan, geçmi?e gömülmü? a?klar…

 Khaled Hosseini, hasreti, dostlu?u, a?k? ve insanl??? en iyi anlatan yazarlardan. Ba?ar?yla kurdu?u olay örgüsüyle, ç?kmaz yollar?n nas?l düzlüklere aç?labilece?ini gösteren yarat?c? bir kalem. Bin Muhte?em Güne?, kelimenin tam anlam?yla “beklenen” bir roman…

(Tan?t?m Bülteninden)