Beyan

Deal of the Day

Beyan

Author: Kaynak
$4.95
Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendinin Dil, Kültür ve Edebiyat Dergisi Ya?mur'da yay?mlanan ba?yaz?lar?n?n bir araya getirildi?i Beyan adl? eser, kendi edebiyat?m?z? olu?turma yolunda önemli yol i?aretleri sunuyor. 'Ben'in kabart?ld???, nefsin h?r?lt?lar?n?n edebiyat diye sunuldu?u, fanteziler pe?inde, ömrü bir günden ötesine geçmeyen sözde eserler ortaya konuldu?u bir dönemde Beyan, gerçek edebiyat?n ve edebiyat eserinin vas?flar?n? ortaya koyuyor.

Varl???n plân?n? Rahmeti Sonsuz'un ilmi, mimarîsini de beyan? resmetmi?tir. Yarat?l??la beyan "âyân-? sâbite"nin mahremlerden mahrem harîminde ikiz olarak belirmi?, sonra da haricî vücuda yürümü?lerdir. Hazreti Rahman, insan? yarat?rken, onun özünü, iç enginliklerini, varl???, varl???n perde arkas?n? ifade edebilme kabiliyetini de ona yükleyerek, öylece haricî vücut buuduna ç?karm??t?r. Bu itibarla da denebilir ki; kudret kaleminin ucundan yoklu?a akan mürekkebin ilk damlas? beyan, Yarat?c?yla-yarat?lan aras?ndaki s?rl? münasebeti ke?fedip ortaya koyan da yine beyand?r.
Book Title Beyan
Author Kaynak
Date Published Feb 05, 2019
Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendinin Dil, Kültür ve Edebiyat Dergisi Ya?mur'da yay?mlanan ba?yaz?lar?n?n bir araya getirildi?i Beyan adl? eser, kendi edebiyat?m?z? olu?turma yolunda önemli yol i?aretleri sunuyor. 'Ben'in kabart?ld???, nefsin h?r?lt?lar?n?n edebiyat diye sunuldu?u, fanteziler pe?inde, ömrü bir günden ötesine geçmeyen sözde eserler ortaya konuldu?u bir dönemde Beyan, gerçek edebiyat?n ve edebiyat eserinin vas?flar?n? ortaya koyuyor.

Varl???n plân?n? Rahmeti Sonsuz'un ilmi, mimarîsini de beyan? resmetmi?tir. Yarat?l??la beyan "âyân-? sâbite"nin mahremlerden mahrem harîminde ikiz olarak belirmi?, sonra da haricî vücuda yürümü?lerdir. Hazreti Rahman, insan? yarat?rken, onun özünü, iç enginliklerini, varl???, varl???n perde arkas?n? ifade edebilme kabiliyetini de ona yükleyerek, öylece haricî vücut buuduna ç?karm??t?r. Bu itibarla da denebilir ki; kudret kaleminin ucundan yoklu?a akan mürekkebin ilk damlas? beyan, Yarat?c?yla-yarat?lan aras?ndaki s?rl? münasebeti ke?fedip ortaya koyan da yine beyand?r.