Bes Sehir

ANT Stores

$ 10.95 
SKU: YKY-007
ISBN: 9789759951061
A. Hamdi Tanpinar / Yapi Kredi

Share:

Bes Sehirin asil konusu hayatimizda kaybolan seylerin ardindan duyulan uzuntu ile yeniye karis beslenen istiyaktir. ilk bakista birbiriyle catisir gorunen bu iki duyguyu sevgi kelimesinde birlestirebiliriz. Bu sevginin kendisine cerceve olarak sectigi sehirler, benim hayatimin tesadufleridir.'

Ahmet Hamdi Tanp?nar Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve ?stanbul'u yazd?. Bu ?ehirler onun 'hayat?n?n tesadufleri' olmakla birlikte, buyuk ve gorkemli bir kulturun y?llarla birikmi? unsular?n?n demlendi?i ?ehirlerdi. Yazd??? sat?rlarda co?rafyas?ndan yeti?tirdi?i ?ahsiyetlere, tarihinden sosyal hayat?na kadar bu ?ehirlerin tum hayat?n? ku?atm??t?.

?lk bas?m? 1946 y?l?nda ulku Yay?nlar? taraf?ndan yap?lan bu kitab? olu?turan makaleleri Tanp?nar, once ulku dergisinde yay?mlam??t?. ?lk bas?m?ndan 14 y?l sonra, ?? Bankas? icin bir daha gozden gecirdi ve kitapta kucuklu buyuklu pek cok de?i?iklik yapt?.

Elinizdeki bu kitap Tanp?nar'?n sa?l???nda yay?mlad??? son metnin d???nda, her iki bask?y? kar??la?t?r?yor ve bu buyuk kalemin yapt??? her de?i?iklik bir dipnot olarak yerini al?yor. Kitap Ahmet Hamdi Tanp?nar'?n bilincli bir ?ekilde yapt??? s?ralamaya da sad?k kal?yor, yani once ?stanbul'u de?il, Ankara'y? okuyacaks?n?z.

Our brands