Benim Sa?l?kl? Bebe?im

Deal of the Day

Benim Sa?l?kl? Bebe?im

$13.95

Bu kitab?n amac?, anne babalara ve evlenme haz?rl??? yapan gençlere, sa?l?kl? çocuklar yeti?tirmelerinde yard?mc? olmakt?r. Ana rahminden ergenli?e kadar bütün geli?im evrelerini ele ald?k; bebe?in bak?m? ve beslenmesi, çocuk hastal?klar?, fiziksel ve zihinsel geli?im, çocuk psikolojisi ve e?itimi konular?nda ihtiyaç duyaca??n?z her bilgiye yer vermeye çal??t?k. Bu aç?dan bak?ld???nda çal??mam?z bir "ba?vuru kitab?" olarak de?erlendirilebilir.

Bu kitapta eksik gördü?ünüz konular? ve cevab?n? bulamad???n?z sorunlar?n?z e-mail adresimize yaz?p bilgi isteyebilir, böylece yeni bask?n?n geli?mesine katk?da bulunabilirsiniz. ?stedi?iniz bilgiler ve sorunlar?n?z ciddiye al?nacak, mutlaka cevap verilecektir.

Book Title Benim Sa?l?kl? Bebe?im
Author Tuncel Aydin / Ali Cankirili
Publisher Zafer Yayinlari
SKU BSR-0715
ISBN 9799756836681

Bu kitab?n amac?, anne babalara ve evlenme haz?rl??? yapan gençlere, sa?l?kl? çocuklar yeti?tirmelerinde yard?mc? olmakt?r. Ana rahminden ergenli?e kadar bütün geli?im evrelerini ele ald?k; bebe?in bak?m? ve beslenmesi, çocuk hastal?klar?, fiziksel ve zihinsel geli?im, çocuk psikolojisi ve e?itimi konular?nda ihtiyaç duyaca??n?z her bilgiye yer vermeye çal??t?k. Bu aç?dan bak?ld???nda çal??mam?z bir "ba?vuru kitab?" olarak de?erlendirilebilir.

Bu kitapta eksik gördü?ünüz konular? ve cevab?n? bulamad???n?z sorunlar?n?z e-mail adresimize yaz?p bilgi isteyebilir, böylece yeni bask?n?n geli?mesine katk?da bulunabilirsiniz. ?stedi?iniz bilgiler ve sorunlar?n?z ciddiye al?nacak, mutlaka cevap verilecektir.