Beni Ödülle Cezalandırma

Save

Kitap Yurdu

$ 14.95 $ 19.00
SKU: ANTS-GKK-086
ISBN: 9786050937022
Dr. Özgür Bolat / Doğan Kitap / 42641

Share:

• Ödül, neden motivasyonu dü?ürür?
• Ödülle de?erler neden ö?retilemez?
• Ödül, yarat?c?l??? neden olumsuz etkiler?
• Ödül, yapay sevginin bir göstergesi midir?
• Ödülle büyüyen çocuklar? ne tür tehlikeler bekler?
• Mutlu ve ba?ar?l? bir çocuk gerçekte nas?l yeti?tirilir?

Bunun gibi merak edilen birçok sorunun yan?t?n? e?itim bilimci Dr. Özgür Bolat, son 70 y?lda yap?lan bilimsel ara?t?rma ve gerçek vakalarla net bir ?ekilde ortaya koyuyor.

Dr. Özgür Bolat, sadece ödülün görünmeyen gizli zararlar?n? anlatm?yor; bizlere bir model, pratik çözümler ve uygulamalar öneriyor.

K?lavuz niteli?indeki bu kitab? okudu?unuzda mutlu, özgüvenli, sorumluluk sahibi ve ba?ar?l? bir çocuk yeti?tirmek için önemli bir ad?m atm?? olacak, çocu?unuzla ili?kinizde anlaml? de?i?iklikler ya?ayacaks?n?z.

DR. ÖZGÜR BOLAT
E?itim Bilimci

Our brands