Bagirmayan Anneler

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-319
ISBN: 9789752477117
Hatice Kubra Tongar / hayy kitap

Share:

Anneniz Size Ba??r?p Döver Miydi?

Benim küçüklü?ümde çocuklar? dövmek, hakaret etmek, ba??rmak ‘normal’ kabul edilen bir ebeveynlik davran???yd?. Aileler çocuklar?na bu davran??larda bulunduklar?nda, ?imdinin annelerinin ya?ad??? pi?manl?k, vicdan azab? ya da hatay? telafi etmek gibi duygular ya?amazlard?. Çünkü o dönem ‘k?z?n? dövmeyen dizini döver’, ‘dayak cennetten ç?kmad?r’ dönemiydi. Öyle ö?renmi?lerdi. Çocuk hata yapt???nda ceza verilmeliydi, hatta ceza ne kadar büyük olursa o kadar iyiydi. Mesela çocu?u dövmek demek, ‘bak bu davran???n çok yanl??, o kadar ki seni dövüyorum, can?n? yak?yorum ki bir daha yapmayas?n’ demekti.
??in ironik k?sm?, geçmi?e dönüp bakt???m?zda annelerin ya da babalar?n bizleri dövdü?ü, ba??r?p ça??rd???, a?a??lanm?? hissettirdi?i anlar? gözlerimiz dolarak hat?rl?yor olmam?za ra?men, neden yapt?klar?n? –yani vermek istedikleri dersi- hat?rlam?yor olmam?z. Eminim sizler de belli ?eyler hissediyorsunuzdur: Ebeveynin vermek istedi?i ders unutuldu gitti. Geriye sadece yenilen dayaklar?n ve i?itilen azarlar?n so?uk an?lar? kald?.
??te bu kitap tam da bunun için yaz?ld?. Evlatlar?m?z y?llar sonra geriye dönüp bakt?klar?nda yanaklar?na at?lm?? bir tokad?n so?uklu?undan çok, yüreklerine dokunan bir annenin s?cakl???n? hissetsinler diye…

O zaman gelin hep birlikte; Niyet Ettik Niyet Eyledik Ba??rmayan Anneli?e…

Our brands