Ats?z Hikayeler

Deal of the Day

Ats?z Hikayeler

Author: Basari
$12.95

Ats?z Hikayeler

Book Title Ats?z Hikayeler
Author Basari
Type Book
Date Published Feb 05, 2019

Ats?z Hikayeler

Hikâye, Ats?z’?n sanat?nda en az yer bulan bölümdür. Ömrü boyunca sadece be? hikâye yazm??t?r. Onlar?n da dördünü 1931 y?l?nda yay?mlam??t?r. 1941’de yazd??? be?inci hikâye ise ancak 1966 y?l?nda yay?mlan?r. Te?his (ki?ile?tirme) sanat?n?n kullan?lmas?na varacak derecede tabiata ve tabiat unsurlar?na yer verilmesi, Ats?z’?n be? hikâyesinin de ortak taraf?n? te?kil eder. Özellikle ay ve f?rt?nan?n Ats?z’?n edebî eserlerinde özel ve a??rl?kl? bir yere sahip oldu?unu söyleyebiliriz. Ben hikâyeleri defalarca okudum. Her okuyu?umda farkl? bir taraf buldum ve farkl? bir tat ald?m. Okuyucular?n da, Ats?z’?n ilk kalem denemeleri olan hikâyeleri farkl? tarzda de?erlendirecekleri muhakkakt?r. Fakat ne olursa olsun be? hikâyede de Ats?z vard?r.

- Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun -