Anne Kafamda Bit Var 12 Eylül Anilari

Save

Kitap Yurdu

$ 9.95 $ 15.00
SKU: ANTS-GKK-077
ISBN: 9789750701566
Tarik AKAN / CAN YAYINLARI / 2016

Share:

Sinema sanatç?s? Tar?k Akan, 12 Eylül 1980 askerî darbesinin hemen ard?ndan, 1981 ba?lar?nda, Almanya’da yapt?g? bir konu?ma yüzünden yurda dönü?ünde tutukland?. Tutuklanman?n nedeni, sagc? bir gazetenin man?ete ç?kard?g? yanl? ve yalan haberdi. Böylece uzun bir yarg?lanma süreci ba?lad?. Siyasî ?ube, sorgulanmalar, itilip kak?lmalar, a?ag?lanmalar, soguk hücreler, bitli fareli kogu?lar, sagc?lar, solcular, devrimciler, idaml?klar…
Uzun zaman sonra aklan?p serbest kalan Tar?k Akan, aradan y?llar geçse de o günlerin bask?lar?n?, ac?lar?n? unutamad? ve sonunda ya?ad?klar?n? yaz?ya döktü. Anne Kafamda Bit Var, o zorlu günlerin bir tutanag?. Bu kitapta anlat?lanlar, özellikle 1970’lerin ikinci yar?s?ndan ba?layarak Türk sinemas?n?n nitelikli filmlerinde unutulmaz oyunlar ç?karan Tar?k Akan’?n az bilinen bir yönünü ortaya ç?kar?yor.
Anne Kafamda Bit Var’da, 12 Eylül dönemindeki yarg?lanma sürecinin yan? s?ra At?f Y?lmaz ve ?erif Gören gibi yönetmenler, ünlü hukukçu Burhan Apayd?n gibi pek çok tan?nm?? ad ve önemli olayla ilgili an?lar da yer al?yor; Y?lmaz Güney cezaevindeyken gizli sakl? çekilen Yol filminin serüveni de anlat?l?yor.

Our brands