Allaha Inaniyorum (Iman Serisi-1)

Mustu

$ 5.95 
SKU: MUS-320
ISBN: 9789944138611
Osman ORAL / Mustu Yayýnlarý

Share:

Ýmanýn þartlarýný konu alan seride Ýslamî temel kaynaklar ve yaþanmýþ hadiseler dikkate alýnarak hazýrlanan altý kitabý sunuyoruz. Seride dil ve anlatým olarak ilköðretim ikinci kademe ve lise seviyesini esas alýndý. Ýmanýn þartlarýný öðrenmek isteyen genç, yetiþkin herkesin istifade etmesi temennisiyle okurlarýmýzýn beðenisine sunuyoruz.

Allah Resulü buyurdular:
- Üç özellik vardýr ki bunlar kimde varsa, o kimse imanýn tadýný duyar: Allah ve Resulünü, bu ikisi dýþýnda kalan her þeyden daha çok sevmek. Bir kulu, sadece Allah rýzasý için sevmek. Allah, imansýzlýktan kurtarýp Ýslâm'ý nasip ettikten sonra tekrar inançsýzlýða düþmekten, ateþe atýlmaktan korktuðu gibi korkmak!

Our brands