ALAHIMANET BOSNA

Save

ANT Stores

$ 9.95 $ 15.00
SKU: YTP-006
ISBN: 9786054052929
Tufan GUNDUZ / Yeditepe YAYINEVi

Share:

1878'de Avusturya idaresine b?rak?lmak, Bo?naklar?n zihin dünyas?n? alt üst etmi?ti. Osmanl?lar Balkanlardan çekilmekteydi ve bir Müslüman topluluk olarak Avrupa'n?n orta yerinde savunmas?z kald?klar?n? dü?ünmekteydiler. Osmanl?lar?n yeniden döneceklerini beklemek yüreklerine su serpiyordu asl?nda. Ama ya dönemezlerse? Ya geçici olarak verdikleri idareyi yeniden ele alamazlarsa? I?te o zaman ?u sorular? cevaplamalar? gerekiyordu: Bir Bo?nak için vatan neresidir? Atalar?ndan miras kalan Bosna m?, yoksa Müslüman kimli?i ile ya?ayabilece?i Osmanl? topraklar? m?? Bu kitapta Bo?naklar?n, göç üzerine tart??malar?, Hayal Ülkesine yolculuklar?, Anadolu ve Rumeli'deki yerle?im alanlar?, yeni hayatlar?, sevinçleri, hüzünleri, mutluluklar? ve pi?manl?klar? ar?iv kaynaklar?n?n ????? alt?nda inceleniyor.

Our brands