1984

Kitap Yurdu

$ 19.95 $ 25.00
SKU: ANTS-GKK-070
ISBN: 9789750718533
George Orwell / CAN YAYINLARI / 2016

Share:

Parti’nin dünya görü?ü, onu hiç anlayamayan insanlara çok daha kolay dayat?l?yordu. (...) Her ?eyi yutuyorlar ve hiçbir zarar görmüyorlard? çünkü t?pk? bir m?s?r tanesinin bir ku?un bedeninden sindirilmeden geçip gitmesi gibi, yuttuklar?ndan geriye bir ?ey kalm?yordu.

George Orwell’in kült kitab? Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, yazar?n gelece?e ili?kin bir kâbus senaryosudur. Bireyselli?in yok edildi?i, zihnin kontrol alt?na al?nd???, insanlar?n makinele?mi? kitlelere dönü?türüldü?ü totaliter bir dünya düzeni, romanda inan?lmaz bir hayal gücüyle, en ince ayr?nt?s?na kadar kurgulanm??t?r. Geçmi?te ve günümüzde dünya sahnesinde tezgâhlanan oyunlar dü?ünüldü?ünde, ütopik oldu?u kadar gerçekçi bir romand?r Bin Dokuz Yüz Seksen Dört. Güncelli?ini hiçbir zaman yitirmeyen bir ba?yap?tt?r; yaln?zca yar?na de?il, bugüne de ili?kin bir uyar? ç??l???d?r.

Our brands