Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Osmanlida Abidevi Sahsiyetler

$099

We have run out of stock for this item.


Bir millet tarihini öðrendikçe kendini tanýr; çünkü onun dini, dili, âdet ve gelenekleri, kültür ve medeniyeti mazisinde saklýdýr.Bugün dünün uzantýsýdýr.Bugün diye önemsediklerimiz,yarýn dün olacaktýr.
Tarihte yaþanmýþ olaylarý ülke ve dünya konjonktürü,sosyal ve ekonomik þartlar, hadisenin yaþandýðý çaðýn, kültür ve medeniyet seviyesi ile birlikte doðru biçimde analiz eder ve deðerlendirirsek yarýnlarýmýz için doðru neticeler çýkarabiliriz.Yüzyýllar öncesine dayanan geçmiþimizin, sadece 'Osmanlýdan Günümüze' uzanan sürecine baktýðýmýzda dahi, dünyanýn hiçbir medeniyetinde yaþanmamýþ pek çok olay ve kahramanla karþýlaþýrýz.Kaynak yayýnlarýndan çýkan"Osmanlýda Abidevi Þahsiyetler" kitabýnda ; geçmiþte bizi büyük yapan önemli tarihi hadiselerden ve mazimizdeki büyük kahramanlarýn hayatlarýndan benzersiz misaller veriliyor. Bizzat gidip görmediði halde, çaðýna göre Amerika kýtasýnýn ilk ve en doðru haritalarýný çizerek, onu dünya medeniyetinin huzuruna çýkaran ve böylece dünya coðrafya tarihine büyük katkýlarda bulunan,”Kitab-ý Bahriye”siyle yeryüzü medeniyetine eþsiz bir eser armaðan eden,ünlü bilim adamý ve denizcimiz;Piri Reis,Osmanlý mimarisini Altýn Çaða eriþtiren dahi mimar;Mimar Sinan, Fatih Sultan Mehmet ,Yavuz Sultan Selim, gibi tarihimizde iz býrakan on dört kahramanýn hayatýndan ve o büyük insanlarýn , mazimizi olduðu gibi günümüzü de aydýnlatan hal ve davranýþlarýndan kesitler sunulan eser, Can Alpgüvenç imzasý taþýyor.Author: Can Alpguvenc
Publisher: Kaynak Yayinlari

ISBN 9789944125710
Dimensions: 0