Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

OZAL'IN MiRASI

$099 $1500

We have run out of stock for this item.


Bu kitapta dönüsümcü, tutkulu, genis perspektifli bir devlet ve siyaset adamindan Türkiyenin yakin tarihine dair samimi ve çekici hatiralar okuyacaksiniz. Bu hat?ralarda Özal ve ekibinin dönü?ümcülü?ünü, inanc?n?, hayal gücünün kitlelere a??lamada gösterdikleri ustal??a yolculuk edeceksiniz. Ekrem Pakdemirlinin dost canl?s? ve ço?u zaman kurallara meydan okuyan ortak vizyon duygusunu bu kitaptaki hat?ralarda tadacaks?n?z. Türkiyenin dünya ekonomisine dahil edilme süreci, ekonomik liberalle?me ve Türkiyedeki ?irketlerin iç ve d?? yap?lar?na ve olu?um süreçlerine tan?k olan Ekrem Pakdemirli anlatt?klar? ile sizleri hem ?a??rtacak hem de bilgilendirecektir. Ekrem Pakdemirli anlatt?klar?yla Türkiyenin yak?n tarihine ???k tutmakla kalm?yor. Yak?n tarihin önemli ki?i ve ki?iliklerine dair yeni analizlerde bulunuyor. Ekrem Pakdemirlinin hat?rlar?nda s?radanl??? a?ma çabas?na ve uzak görü?lü?üne tan?kl?k yapacaks?n?z. Bütün bu hat?ralar?nda sözü çok uzatmadan söyleyece?ini söyleyerek okuyucuyu yak?n tarihle yüzle?tiriyor.Author: Turgay YAVUZ
Publisher: Ufuk Yayinlari

ISBN 9786055314408
Dimensions: 0