Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Evrensel Dil

$495

"Rusya'daki bir Türk kolejinin mezuniyet töreninde spikerli?i Timofi isimli bir Rus ö?renci yap?yordu.Program?n ba??nda konu?tu?u Türkçe'nin güzelli?inden herkes onun Türk oldu?unu zannediyordu.Kibar, bilgili, nezih ve nezaketli bir hali vard?.Kendisine yap?lan iltifat ifadelerini hep "Esta?firullah" diyerek tercüme s?ras?nda geçi?tirdi.Yani onlar? hiç tercüme etmedi.Son derce mütevazi idi.O programa kat?lm?? olan Gülay Göktürk: "Böyle bir evlad?m olmas?n? çok isterdim." dedi.Timofi'ye: "E?er bir gün ba?bakan olursan?z, ne yapmay? dü?ünürsünüz?" diye bir soru sorulunca "Herhalde ilk i?im, Rusya ile Türkiye aras?ndaki münasebetleri geli?tirmek, bu iki ülkeyi birbirine yakla?t?r?p dostluklar?n? kuvvetlendirmek olacakt?r." diye cevap verdi."Author: Abdullah Aymaz
Publisher: Isik Yayinlari

ISBN 9789752780064
Dimensions: 0