Gönül Tahtımızın Eşsiz Sultanı Efendimiz (S.A.V) 1-2 (Kutulu Set)

Gönül Tahtımızın Eşsiz Sultanı Efendimiz (S.A.V) 1-2 (Kutulu Set)

Author: Reşit Haylamaz
$24.95 $16.95
Gönül Taht?m?z?n E?siz Sultan? Efendimiz (S.A.V) 1:
O'na inan?p gönül veren her bir yüre?in, bugün emaneti ta??yan birer Mus'ab, birer Bilal ya da Ömer olabilmesi için O'nun saflardan saf hayat?n? okuyup bilmek, bilip ya?amak ve ya?atma arzusunu hissetmek gerekiyor. ??te Saadet Asr?'n? gönüllerimizin bam teline dokunan bir üslupla kaleme alan Dr. Re?it Haylamaz'?n “Gönül Taht?m?z?n E?siz Sultan? Efendimiz (s.a.v.)“ adl? çal??mas? da böyle bir niyetin mahsulü.
Dr. Re?it Haylamaz, Efendimiz'i (s.a.v.) ya?ay?p ortaya koyduklar?yla birlikte anlatabilmeyi hedefliyor. Kitap bir siyerden çok, O'nun ve ashab?n?n hal, tav?r, beyan ve tensiplerinden yola ç?karak insanlara bir tarih ?uuru veriyor. Allah Resulü'nün hayat?, tek ba??na ya?anan bir hayat olarak de?il de hayat? payla?t??? herkesle irtibatland?r?larak hepimize model olabilecek bir tarzda takdim ediliyor. Kitab?n sat?rlar? aras?nda, duygu ve tepkileriyle ?efkat kesilmi? bir 'insan-? kâmil' ve toplum içinde her yönüyle rehber ve yol gösterici bir 'mür?id-i ekmel' buluyorsunuz.
Gönül Taht?m?z?n E?siz Sultan? Efendimiz (S.A.V) 2:
Dr. Re?it Haylamaz'?n bu kitab? ilk cildi yay?mland???nda fazlas?yla ilgi görmü?, okurlar sab?rs?zl?kla ikinci cildin ç?kmas?n? beklemeye ba?lam??lard?. “Gönül Taht?m?z?n E?siz Sultan? Efendimiz“ ba?l?kl? çal??man?n ikinci cildinin yay?mlanmas?yla son y?llar?n en kayda de?er siyer çal??mas? tamamlanm?? oldu. Serinin ilk kitab?nda okudu?umuz Fahr-i Kainat'?n hayat?ndan bugüne ders veren kesitler ve ?slam tarihinin alt?n sayfalar?n?, yazar bu kitab?nda da ayn? rahat, bilgilendirici ve içtenlikli üslupla anlat?yor. Kitapta Bedir öncesinden “veda zaman?“ na kadar geçen süreç anlat?l?yor. 
Book Title Gönül Tahtımızın Eşsiz Sultanı Efendimiz (S.A.V) 1-2 (Kutulu Set)
Author Reşit Haylamaz
Publisher Işık Yayınları
SKU ISK-229
ISBN 9789752783225
Gönül Taht?m?z?n E?siz Sultan? Efendimiz (S.A.V) 1:
O'na inan?p gönül veren her bir yüre?in, bugün emaneti ta??yan birer Mus'ab, birer Bilal ya da Ömer olabilmesi için O'nun saflardan saf hayat?n? okuyup bilmek, bilip ya?amak ve ya?atma arzusunu hissetmek gerekiyor. ??te Saadet Asr?'n? gönüllerimizin bam teline dokunan bir üslupla kaleme alan Dr. Re?it Haylamaz'?n “Gönül Taht?m?z?n E?siz Sultan? Efendimiz (s.a.v.)“ adl? çal??mas? da böyle bir niyetin mahsulü.
Dr. Re?it Haylamaz, Efendimiz'i (s.a.v.) ya?ay?p ortaya koyduklar?yla birlikte anlatabilmeyi hedefliyor. Kitap bir siyerden çok, O'nun ve ashab?n?n hal, tav?r, beyan ve tensiplerinden yola ç?karak insanlara bir tarih ?uuru veriyor. Allah Resulü'nün hayat?, tek ba??na ya?anan bir hayat olarak de?il de hayat? payla?t??? herkesle irtibatland?r?larak hepimize model olabilecek bir tarzda takdim ediliyor. Kitab?n sat?rlar? aras?nda, duygu ve tepkileriyle ?efkat kesilmi? bir 'insan-? kâmil' ve toplum içinde her yönüyle rehber ve yol gösterici bir 'mür?id-i ekmel' buluyorsunuz.
Gönül Taht?m?z?n E?siz Sultan? Efendimiz (S.A.V) 2:
Dr. Re?it Haylamaz'?n bu kitab? ilk cildi yay?mland???nda fazlas?yla ilgi görmü?, okurlar sab?rs?zl?kla ikinci cildin ç?kmas?n? beklemeye ba?lam??lard?. “Gönül Taht?m?z?n E?siz Sultan? Efendimiz“ ba?l?kl? çal??man?n ikinci cildinin yay?mlanmas?yla son y?llar?n en kayda de?er siyer çal??mas? tamamlanm?? oldu. Serinin ilk kitab?nda okudu?umuz Fahr-i Kainat'?n hayat?ndan bugüne ders veren kesitler ve ?slam tarihinin alt?n sayfalar?n?, yazar bu kitab?nda da ayn? rahat, bilgilendirici ve içtenlikli üslupla anlat?yor. Kitapta Bedir öncesinden “veda zaman?“ na kadar geçen süreç anlat?l?yor. 

Deal of the Day