Zipkin ile Bickin (Gonca Kitap Dunyasi -4)

Gonca

$ 2.95 
SKU: GON-125
ISBN: 9786054189458
Heyet / Gonca Yayinlari

Share:

Av mevsimi olmamasýna raðmen meraklýlarý, av yasaðýný dikkate bile almayýp büyük bir heyecanla
ormana daldýlar. Oysa bu mevsim bütün canlýlarýn yavrulama ve çoðalma dönemiydi. Bu dönemde
canlýlarý avlamak, bir çok yavrunun anasýz babasýz kalmasý demekti. Sonuçta yavrularýn yalnýz yaþayamayacaðý düþünülürse, bu dönemdeki avlanma ayný zamanda yavrularýn ölümü demekti.

Our brands