Yasamin Göremedigimiz sifreleri

Save

Desen Kitapevi

$ 14.95 
SKU: ANT-DSN-0160
ISBN: 9786059709613
Dr. Said Sözühikmet / MONA

Share:

* Dengeli bir hayata ula?mak için ilk hedefimiz ne olmal??
* Hayallerimizin önemini neden küçümsüyoruz?
* Yaln?zl?k, önyarg?, korku, can s?k?nt?s?, ümitsizlik; modern insan?n enerjisini emen bu negatif duygular? nas?l yeneriz?
* A?k ili?kilerinde güven ve yalan sorununu çözmek mümkün mü?
* Fark?ndal?k ve ho?görünün mutlulu?a giden yoldaki rolü nedir?

“Dünya üzerinde hareketsiz olan her ?ey cezaland?r?lm??t?r. Bir demir hareketi b?rak?rsa paslan?r, bir su akmay?p dura?anla??rsa yosun tutar.”

?nsan muazzam bir varl?kt?r. Çünkü zihin gibi inan?lmaz bir güce sahiptir! Zihin, dü?üncelerle hareket eder. Duygular ise hiçbir zaman do?rudan beynimizde yer kaplamaz. Ancak bir dü?ünceye bürünerek var olur. Ya?am yolculu?unda di?er varl?klardan farkl? olarak sahip oldu?umuz müthi? özellik ise akl?m?zd?r. ??te zihinlerimiz böylesine bir güce sahipken, bilinçalt?ndaki korkular?m?z?n fark?nda olup onlar? yenmek bizim elimizde...

Our brands