Yand?m Ali

Yand?m Ali

Author: Fakir Baykurt
$10.95
Tahir, s?cak yaz günlerinde babas?n?n uzak tepedeki bostan?nda tek ba??na bekçilik yapmaktad?r. Sulanmayan toprakta da kavun, karpuz yeti?ebilece?ini köylüye kan?tlamak isteyen babas?n?n hayalleri küçük Tahir’e direnme gücü vermektedir. Günün birinde bostana, askerden yeni dönmü? yi?it çoban Yand?m Ali gelir. Köyün zengin k?z?na sevdal? Yand?m Ali’yle Tahir’in arkada?l??? ilginç bir al??veri?le geli?ir…

“Fakir Baykurt, çok verimli bir yazard?, seksene yak?n kitap yazd?. Romanlar? ve öykü kitaplar?yla ya?anan y?llar?n hem toplumsal yüzünü anlatmaya çal??t?, hem de o yüzlerin ard?ndaki ruhu, s?k?nt?y?, sorunlar?. Kulland??? dil, köy edebiyat? içinde kazan?lm?? en yetkin dildi. Dili içindeki yerel deyi?leri zamanla azaltt?kça, Türkçe’nin olanaklar?n? daha çok kullanmaya ba?lam?? oldu. Onunki ayn? zamanda, Türkçe’yi en güzel biçimde yazmaya adanm?? bir ya?amd?.” Semih Gümü?
Book Title Yand?m Ali
Author Fakir Baykurt
Publisher GÜNI?I?I K?TAPLI?I
SKU BSR-0175
ISBN 9789944717830
Tahir, s?cak yaz günlerinde babas?n?n uzak tepedeki bostan?nda tek ba??na bekçilik yapmaktad?r. Sulanmayan toprakta da kavun, karpuz yeti?ebilece?ini köylüye kan?tlamak isteyen babas?n?n hayalleri küçük Tahir’e direnme gücü vermektedir. Günün birinde bostana, askerden yeni dönmü? yi?it çoban Yand?m Ali gelir. Köyün zengin k?z?na sevdal? Yand?m Ali’yle Tahir’in arkada?l??? ilginç bir al??veri?le geli?ir…

“Fakir Baykurt, çok verimli bir yazard?, seksene yak?n kitap yazd?. Romanlar? ve öykü kitaplar?yla ya?anan y?llar?n hem toplumsal yüzünü anlatmaya çal??t?, hem de o yüzlerin ard?ndaki ruhu, s?k?nt?y?, sorunlar?. Kulland??? dil, köy edebiyat? içinde kazan?lm?? en yetkin dildi. Dili içindeki yerel deyi?leri zamanla azaltt?kça, Türkçe’nin olanaklar?n? daha çok kullanmaya ba?lam?? oldu. Onunki ayn? zamanda, Türkçe’yi en güzel biçimde yazmaya adanm?? bir ya?amd?.” Semih Gümü?

Deal of the Day