Ya?murun Gelini

Ya?murun Gelini

Author: Sinan Akyüz
$13.95
“Bazen al?p ba??n? gitmek ister insan. Uzaklara, çok uzaklara… Görürüm ki sen de al?p ba??n? gitmek istersin buralardan.   O vakit ben de seni yan?mda götüreyim derim…” Delal iliklerine kadar sars?ld?. Sonra ani bir öfke hissetti içinde. “Do?rudur,” diye ba??rd?. “Uzaklara, hem de çok uzaklara gitmek isterim… Fakat ?iyar’?m?n olmad??? bir yere de gitmek istemem.” Mamo sakinli?ini hiç elden b?rakmad?. “?stersen acele hüküm verme,” dedi. “Yar?n sabaha kadar vaktimiz vard?r. Bilesin ki benim o?lum da senin gibi yaral?d?r. Bu kötü günlerinizde birbirinize yolda? olursunuz k?z?m. Baran’?m elbette iyile?ecek, bir gün aya?a kalkacakt?r. O zaman da senin yaralar?n? o iyi edecektir…” Dü?ün günü güzeller güzeli Delal, gelin alay?yla damat evine vard???nda hayat?n?n en mutlu gününü ya??yordu, ta ki ?iyar’?n?n at? Cengâver bir ba??na ortaya ç?k?ncaya kadar… Nas?l olmu?tu da mutluluk bu kadar çabuk uçup gitmi?ti ellerinin aras?ndan? Nas?l olmu?tu en güzel günü kara güne dönü?üvermi?ti? ?imdi nas?l ?iyar’?n karde?i Diyar’a e? olacakt?? Töreye nas?l kar?? gelecekti? Sürdü Cengâver’i ölüme, ama kader ona ba?ka bir yol çizdi. Önce Mamo’yu gönderdi, sonra da umudu… 1950’lerde s?n?r kaçakç?l???n? önlemek için tüm s?n?r may?nlanm??, ya?anan kay?plarla hayatlar de?i?mi?ti. T?pk? Delal ile ?iyar’?nki gibi. Onlar?n gerçek ya?amlar?ndan yola ç?karak kaleme ald??? bu kitapla Sinan Akyüz, bize her ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmememiz gerekti?ini hat?rlat?yor. Sevginin ve cesaretin gücüyle… ?ncir Ku?lar?, Piruze, A?k Ba?ka Evde gibi çok okunan kitaplar?n yazar?ndan yine soluk solu?a okuyaca??n?z bir roman…
Book Title Ya?murun Gelini
Author Sinan Akyüz
Publisher Alfa Yay?nc?l?k
SKU BSR-0169
ISBN 9786051714486
“Bazen al?p ba??n? gitmek ister insan. Uzaklara, çok uzaklara… Görürüm ki sen de al?p ba??n? gitmek istersin buralardan.   O vakit ben de seni yan?mda götüreyim derim…” Delal iliklerine kadar sars?ld?. Sonra ani bir öfke hissetti içinde. “Do?rudur,” diye ba??rd?. “Uzaklara, hem de çok uzaklara gitmek isterim… Fakat ?iyar’?m?n olmad??? bir yere de gitmek istemem.” Mamo sakinli?ini hiç elden b?rakmad?. “?stersen acele hüküm verme,” dedi. “Yar?n sabaha kadar vaktimiz vard?r. Bilesin ki benim o?lum da senin gibi yaral?d?r. Bu kötü günlerinizde birbirinize yolda? olursunuz k?z?m. Baran’?m elbette iyile?ecek, bir gün aya?a kalkacakt?r. O zaman da senin yaralar?n? o iyi edecektir…” Dü?ün günü güzeller güzeli Delal, gelin alay?yla damat evine vard???nda hayat?n?n en mutlu gününü ya??yordu, ta ki ?iyar’?n?n at? Cengâver bir ba??na ortaya ç?k?ncaya kadar… Nas?l olmu?tu da mutluluk bu kadar çabuk uçup gitmi?ti ellerinin aras?ndan? Nas?l olmu?tu en güzel günü kara güne dönü?üvermi?ti? ?imdi nas?l ?iyar’?n karde?i Diyar’a e? olacakt?? Töreye nas?l kar?? gelecekti? Sürdü Cengâver’i ölüme, ama kader ona ba?ka bir yol çizdi. Önce Mamo’yu gönderdi, sonra da umudu… 1950’lerde s?n?r kaçakç?l???n? önlemek için tüm s?n?r may?nlanm??, ya?anan kay?plarla hayatlar de?i?mi?ti. T?pk? Delal ile ?iyar’?nki gibi. Onlar?n gerçek ya?amlar?ndan yola ç?karak kaleme ald??? bu kitapla Sinan Akyüz, bize her ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmememiz gerekti?ini hat?rlat?yor. Sevginin ve cesaretin gücüyle… ?ncir Ku?lar?, Piruze, A?k Ba?ka Evde gibi çok okunan kitaplar?n yazar?ndan yine soluk solu?a okuyaca??n?z bir roman…

Deal of the Day