UZAYDAN HABER VAR

Kusak

$ 3.95 $ 6.00
SKU: KSK-036
ISBN: 9786051562483
Nuri BALTA / Kusak YAYINLARI

Share:

Hubble uzay teleskobu spiral iki galaksinin çarp??mas?n? görüntüledi.

Çin’in uzaya gönderdi?i Ay ke?if arac? 14 Aral?k 2013 tarihinde Ay’a ba?ar?l? yumu?ak ini? gerçekle?tirdi. Çin, dünyada ABD ve Sovyetler Birli?i’nin ard?ndan bunu gerçekle?tiren üçüncü ülke oldu.

Halley Kuyruklu y?ld?z? en son 1986 y?l?nda bizi ziyaret etmi?ti. 2061 y?l?nda tekrar ziyaretimize gelmesini bekliyoruz. Belki bizler hayatta olmayaca??z. 12 ya?lar?nda olanlar O’nu yakla??k 60 ya?lar?nda iken kar??layacaklar.

??te uzay böyle ilginç haberlerle doludur. Kâinat uçsuz bucaks?z olarak yarat?lm??t?r. Dünyam?z bu ak?l almaz geni?likteki fezada bir i?ne ucu kadar bile yoktur. Bu sonunu bilemedi?imiz uzay? ö?renmek için gözlemler yap?lmakta meydana gelen ilginç hadiseler incelenmektedir.

Bu kitapta feza ilgili benzer birçok haber bulacak uzaya olan ilginiz artacakt?r ve çok ilginç bilgiler ö?reneceksiniz.

Kim bilir? Belki de içinizden birileri Ay’a ayak basan ilk Türk astronot olur.

Uzaya yolculu?a haz?r m?s?n?z?

Our brands