Tarih Neye Yarar?

Save

Kitap Yurdu

$ 11.95 
SKU: ANTS-GKK-411
ISBN: 'I436355
Koray Serbetci / Tur Dav

Share:

"?u gök kubbenin alt?nda söylenmemi? söz yoktur derler. Sadece söz mü? Asl?nda gök kubbenin alt?nda dü?ünülmemi?, denenmemi? ?ey de yok gibidir. ?nsano?lu de?i?im ad?na binlerce y?ld?r ko?turur ama yolu dönüp dola??p hep ayn? yere ç?kar. Bu gün yeryüzünde kas?m kas?m kas?lan modern insan?n hali, Kelo?lan masallar?n?n ba??ndaki tekerlemede dillendirilen:"Az gitmi?, uz gitmi?, dere tepe düz gitmi?, bir dönüp bakm?? ki bir arpa boyu yol gitmi?." durumundan ba?ka bir ?ey de?ildir. Asl?na bak?l?rsa modern insan diye bir ?ey de yoktur. ?nsan her zaman ayn? insand?r. Tarih kitaplar?n?n a?z?yla konu?ursak, Ta? Devri'nin ilkel insan? ile dijital ça??n son model insan?; tüm tutkular?, zay?fl?klar? ve kabiliyetleriyle ayn? insand?r. Tek de?i?en, dürtülerini tatmin etmek için kulland??? alet-edevat?n farkl?la?mas?d?r o kadar…"

Our brands