Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar Necip Fazil Bütün Eserleri Cilt: 29

Save

Desen Kitapevi

$ 16.95 
SKU: ANT-DSN-0126
ISBN: 9789758180394
Necip Fazil Kisakurek / Buyuk Dogu Yayinlari

Share:

Mazlum, her dinde, her inan?? tarz?nda bulunabilir. Hatta hiçbir ?eye inanmayan insanda, insan ?öyle dursun, hayvanda bile… Mazlum, kendi haline göre de?il, zulmediciye nisbetle s?fatlanand?r N.F.K.

??te, Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar, bu ölçüye uyan, her millet ve her cinsten mazlumun bir araya topland???, dünya edebiyat tarihinde örne?i pek bulunmayan eser…
Büyük Yunan Filozofu Sokrates´ten ba?layarak, ?sa dininin mazlumlar?, ?slâm?n ilk kurbanlar?, Peygamber torunu iki ?ehit Hazreti Hasan ve Hüseyin, Haccac´?n zulümleri, ?mam-? Azam ve di?er mezhep imamlar?, Mansur, Jan Dark, Cem Sultan, San Bartelomi Kurbanlar?, Genç Osman, Jan Kalas, Büyük Frans?z ?htilali kurbanlar?, Dreyfus ve ?ttihat Terakki cinayetleri…
Hak olan inan?? sahibi mazlumlar?n ayn? zamanda ?ehit ve öz nefsleriyle eri?ilmez bir makam sahibi oldu?unun alt?n? hassasiyetle çizen Necip Faz?l, esere ait bütün k?ymet hükümlerini, her türlü de?er ölçüsünün, bekçisiz ve koruyucusuz, uçup gitti?i manevî bir yang?n yeri arsas?nda rüzgara sal?veriyorum dedi?i Takdim yaz?s?nda, bu hüzünlü sat?rlar?n devam?n? ?öyle getirir:
Tarihî zulüm ve mazlumluk dâvas?na büyük bir giri? diye kabul edebilece?iniz bu eserin, ayn? çapta bir de ç?k?? noktas? olmal?yd?. Belki bir gün o da olur. Ama baz? zaman ve mekanlarda öyle sokaklar görülmü?tür ki, girseniz de, tam içine dalaca??n?z evin önüne gelince geriye dönmek zorunda kal?rs?n?z. Ve mazlum, bahsettikleriniz midir, siz misiniz, ay?rt edemezsiniz.

Our brands