Tanri'nin Tarihi Islam, Hristiyanlik ve Yahudiligin 4000 Yillik Tarihi

Save

Kitap Yurdu

$ 28.95 $ 47.50
SKU: ANTS-GKK-290
ISBN: 9786052990612
Karen Armstrong / Pegasus Yayinlari

Share:

Tek bir Tanr?’n?n varl??? inanc? –Allah, Tanr?, Yahveh– 4000 y?ld?r sürüyor. Tanr?’n?n tarihsel öyküsü, ayn? zamanda insano?lunun mücadele öyküsüne denk dü?üyor. Musevilik, Hristiyanl?k ve ?slamiyet, Tanr?’n?n iyi oldu?unu iddia ederken, organize din ?iddete ve kökü kaz?namaz bir önyarg?ya s?k s?k katalizör oluyor.

Bu müthi?, geni? çapl? ve orijinal inanç serüveninde, Karen Armstrong, toplumlar?n tek Tanr? inanc?na olan mutlak sadakatini ve bunun yaratt??? pek çok çeli?kili görü?ü inceliyor. Kar??la?t?rmal?, s?ra d??? bir ibadet ve sava? öyküsü olan Tanr?’n?n Tarihi bizi hayat?m?z?n en temel gerçe?iyle yüzle?tiriyor.

Klasik felsefeden Orta Ça? Mistisizmi’ne, Reformasyon’dan Ayd?nlanma’ya ve modern ça??n ku?kuculu?una, Karen Armstrong’un tek tanr?l? dinlerin entelektüel tarihini tek bir ciltte toplam?? olmas? bir mucize gibidir.

Our brands