Tamamlanmam?? Devlet - Arap Ülkelerinde Hukuk Sorunu

Tamamlanmam?? Devlet - Arap Ülkelerinde Hukuk Sorunu

Author: Ali Mezghani
$28.00
Modernite, ulus-devletlerin olu?umuyla beraber pozitif hukukun üstünlü?ünü getirdi. Dünyan?n 'büyüsünün kaçmas?', bu yeni kurallar setinin toplumsal hayat? düzenleyici etkisini güçlendirdi; ancak, her yerde de?il. Arap ülkeleri bu modernli?in neresindeler? Tarihsel süreç içerisinde, bu yeni devlet tipinden nas?l etkilendiler? ?slâm, dünyevile?me ve modernlik bu süreci nas?l yönlendiriyor? Arap ülkelerinin hukuk sistemleri ile modern devlet aras?nda nas?l bir ili?ki var?

Tunuslu hukukçu Ali Mezghani, Tamamlanmam?? Devlet adl? bu eserinde Arap ülkelerindeki hukuk anlay??? üzerinden devletlerin modernle?melerini inceliyor. Mezghani'ye göre, bu ülkelerin demokratikle?melerini engelleyen bir hukuk sorunlar? vard?r ve bu yüzden de modern devlete geçi? süreçleri tamamlanmam??t?r. Arap ülkelerinin, dinî temelleri, devletin ve toplumun temel belirleyicisi olarak korumaya devam etmeleri, modern anlamda tamamlanmam?? devletlerin varl???n? korumas?na neden olmaktad?r.

Mezghani, kitab?nda ?slâm'?n f?k?h okullar?ndan ba?layarak farkl? ülkelerde ?er'i hukuk sistemlerinin olu?umunu, bu sistemlerin devlet ve toplumsal hayat üzerindeki etkilerini ve bu yap?lar?n günümüze nas?l uzand???n? inceliyor. Ahlâki, ekonomik ve siyasi alanlarda kapsaml? bir kontrol mekanizmas? olarak din, modern hukuku d??lar m?? Mezghani'ye göre, modern devletin temel ö?elerinden olan hukuki yap? geli?medikçe, Arap ülkeleri devletlerinin modernle?me süreçleri sekteye u?rayacakt?r. Yak?n dönemde geli?en Arap Bahar? hareketlerine, bu hareketin ba?lang?ç noktas?ndaki Tunus'tan bakarak yazan Mezghani'nin kitab?, Prof. Dr. Ahmet Arslan'?n özenli çevirisiyle, bu co?rafyay? anlamak için çok önemli bir f?rsat sunuyor.
-Radikal Kitap, Toplumsal Tarih, Agos-
(Tan?t?m Bülteninden)
Title Tamamlanmam?? Devlet - Arap Ülkelerinde Hukuk Sorunu
Author Ali Mezghani
Publisher Istanbul Bilgi Universitesi
SKU BSR-0546
ISBN 9786053993896
Modernite, ulus-devletlerin olu?umuyla beraber pozitif hukukun üstünlü?ünü getirdi. Dünyan?n 'büyüsünün kaçmas?', bu yeni kurallar setinin toplumsal hayat? düzenleyici etkisini güçlendirdi; ancak, her yerde de?il. Arap ülkeleri bu modernli?in neresindeler? Tarihsel süreç içerisinde, bu yeni devlet tipinden nas?l etkilendiler? ?slâm, dünyevile?me ve modernlik bu süreci nas?l yönlendiriyor? Arap ülkelerinin hukuk sistemleri ile modern devlet aras?nda nas?l bir ili?ki var?

Tunuslu hukukçu Ali Mezghani, Tamamlanmam?? Devlet adl? bu eserinde Arap ülkelerindeki hukuk anlay??? üzerinden devletlerin modernle?melerini inceliyor. Mezghani'ye göre, bu ülkelerin demokratikle?melerini engelleyen bir hukuk sorunlar? vard?r ve bu yüzden de modern devlete geçi? süreçleri tamamlanmam??t?r. Arap ülkelerinin, dinî temelleri, devletin ve toplumun temel belirleyicisi olarak korumaya devam etmeleri, modern anlamda tamamlanmam?? devletlerin varl???n? korumas?na neden olmaktad?r.

Mezghani, kitab?nda ?slâm'?n f?k?h okullar?ndan ba?layarak farkl? ülkelerde ?er'i hukuk sistemlerinin olu?umunu, bu sistemlerin devlet ve toplumsal hayat üzerindeki etkilerini ve bu yap?lar?n günümüze nas?l uzand???n? inceliyor. Ahlâki, ekonomik ve siyasi alanlarda kapsaml? bir kontrol mekanizmas? olarak din, modern hukuku d??lar m?? Mezghani'ye göre, modern devletin temel ö?elerinden olan hukuki yap? geli?medikçe, Arap ülkeleri devletlerinin modernle?me süreçleri sekteye u?rayacakt?r. Yak?n dönemde geli?en Arap Bahar? hareketlerine, bu hareketin ba?lang?ç noktas?ndaki Tunus'tan bakarak yazan Mezghani'nin kitab?, Prof. Dr. Ahmet Arslan'?n özenli çevirisiyle, bu co?rafyay? anlamak için çok önemli bir f?rsat sunuyor.
-Radikal Kitap, Toplumsal Tarih, Agos-
(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day