Son Ada

Son Ada

Author: Zulfu Livaneli
$10.95 $8.95
"Zülfü büyük kap?dan bu roman?yla girmi?tir."
-Ya?ar Kemal-

Son Ada'n?n ads?z anlat?c?s?, ad?n? kendisinin koydu?u bu yeri "son s???nak, son insani kö?e" olarak niteliyor. Anlatt???, nerdeyse bir ütopya: "Herkes elinden geldi?i kadar?n?, içinden geldi?i kadar?n? yap?yordu." Ancak bu durum uzun sürmez: Ülkenin darbeci ba?kan?n?n emeklili?ini huzur içinde geçirmek için adaya yerle?mesi, bu cennet adada ya?ayanlar?n huzurunu kaç?racakt?r.

Ba?kan, Son Ada'y? her tür "anar?i"den kurtarmaya kararl?d?r. Adan?n halinden ho?nut toplumunu "ço?unlu?un oylar? neyi i?aret ediyorsa onu yaparak" olu?turdu?u "kurul"lar eliyle yönetmeye, adan?n a?açl?kl? yolunu "park ve bahçe geleneklerine göre düzenlenmi?" bir hale getirerek ba?lar. Görünü?te her ?ey demokratik geleneklere uygundur.

Ütopya tam bir distopyaya dönü?ürken, ba?ta mart?lar, bu gidi?e ba?kald?ranlar da vard?r...

"Livaneli'nin bu benzersiz yarat?c? roman?nda, insan yap?s? otoriteyle kar?? kar??ya... Yazar bizi dünyam?z üzerinde yeniden dü?ünmeye ça??r?yor. Mutlaka okunmal?."
-Prof. Lenore Martin, Harvard Üniversitesi-

"Roman? bitirdi?inizde, bir yurdu yok eden ki?ilerin, küçük bir aday? da kolayl?kla yok etmesinin do?al oldu?unu anl?yorsunuz."
-Hasan Akarsu, Cumhuriyet-
(Tan?t?m Bülteninden )
Title Son Ada
Author Zulfu Livaneli
Publisher DOGAN KiTAP
SKU BSR-0459
ISBN 9786050916362
"Zülfü büyük kap?dan bu roman?yla girmi?tir."
-Ya?ar Kemal-

Son Ada'n?n ads?z anlat?c?s?, ad?n? kendisinin koydu?u bu yeri "son s???nak, son insani kö?e" olarak niteliyor. Anlatt???, nerdeyse bir ütopya: "Herkes elinden geldi?i kadar?n?, içinden geldi?i kadar?n? yap?yordu." Ancak bu durum uzun sürmez: Ülkenin darbeci ba?kan?n?n emeklili?ini huzur içinde geçirmek için adaya yerle?mesi, bu cennet adada ya?ayanlar?n huzurunu kaç?racakt?r.

Ba?kan, Son Ada'y? her tür "anar?i"den kurtarmaya kararl?d?r. Adan?n halinden ho?nut toplumunu "ço?unlu?un oylar? neyi i?aret ediyorsa onu yaparak" olu?turdu?u "kurul"lar eliyle yönetmeye, adan?n a?açl?kl? yolunu "park ve bahçe geleneklerine göre düzenlenmi?" bir hale getirerek ba?lar. Görünü?te her ?ey demokratik geleneklere uygundur.

Ütopya tam bir distopyaya dönü?ürken, ba?ta mart?lar, bu gidi?e ba?kald?ranlar da vard?r...

"Livaneli'nin bu benzersiz yarat?c? roman?nda, insan yap?s? otoriteyle kar?? kar??ya... Yazar bizi dünyam?z üzerinde yeniden dü?ünmeye ça??r?yor. Mutlaka okunmal?."
-Prof. Lenore Martin, Harvard Üniversitesi-

"Roman? bitirdi?inizde, bir yurdu yok eden ki?ilerin, küçük bir aday? da kolayl?kla yok etmesinin do?al oldu?unu anl?yorsunuz."
-Hasan Akarsu, Cumhuriyet-
(Tan?t?m Bülteninden )

Deal of the Day