Siddet Din Egitimi ve Degerler

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-316
ISBN: 9786055021573
Adem Gunes / Ari Sanat

Share:

?iddet kimi zaman insanl?k d???l???m?z?n en somut bir tezâhürü olarak ortaya ç?kmaktad?r. Öyle ki ?u modern zamanlarda bizzat mü?ahede etti?imiz haliyle o, insan?, kitleleri, nesilleri, beldeleri, kültürleri, medeniyetleri tahrip etmekle kalmay?p onlar? ortadan kald?rmaya kasteden niyetlerin ana malzem esi olabilmektedir. Kimi zaman bir çocu?un tebessüme, ?efkat ve merhamete hasret kal???nda ortaya ç?karken, bazen bir kad?n?n sokak ortas?nda h?rpalan???nda güç bulur. Kimi zaman okulda görürüz onu, s?n?fta bir olumsuzlu?u terbiye etmekle me?guldür. Ekranlarda rastlar?z ona, hatta sürekli boy gösterir orada. Asl?nda iyi tan?d???m?z? dü?ünürüz ama gizliden gizliye yerle?ir zihnimizin ve vicdan?m?z?n bir yan?na. Zor bir süreçtir ?iddetle mücadele etmek, problem an?nda onsuz çözümler üretebilmek ya da son çare olarak ona ba?vurabilmek.
Din ve de?erler ise ?iddetin kar??s?ndad?r. ?nsani ya da ahlaki de?erler, f?traten iyi taraf?n? temsil eder insano?lunun. Yani e?ref insan olman?n ve böyle kalabilmenin taraf?ndad?rlar. Bahsedilen olgular? ve bunlar?n birbiriyle ili?kisini kendine konu edinen bu eser, önce ?iddet olgusunu tezâhürleri ve etkileriyle ele alm??, daha sonra çocukluk ve gençlik dönemleri aç?s?ndan din e?itimi ve de?erler perspektifinden ?iddet problemini ortaya koymaya çal??m??t?r.

Our brands