Sevgi Dili Turkce 3 Ders Kitabi (Student book)(w/Animasyon DVD)

Deal of the Day

Sevgi Dili Turkce 3 Ders Kitabi (Student book)(w/Animasyon DVD)

Author: Komisyon
$29.95

For Elemantary Schools
Yeni ö?renen ilkö?retim ö?rencileri
(Haftal?k 4-6 saat dersi olan kurumlar)
Türkçe ö?retiminde ö?renme, ö?rencinin bilgiyi zihinde yap?land?rarak, yeni bilgiler üretmesi temeline dayan?r. Günümüz dil ö?retim yakla??m?na göre, çoklu zekâ yöntemi, yap?land?rmac? yakla??m, ö?renci merkezli ö?renme, bireysel farkl?l?klara duyarl?l?k gibi modern e?itim modelleri ön plana ç?kmaktad?r. Bu maddeler göz önünde bulundurularak haz?rlanan Sevgi Dili Türkçe Ders Kitab? 3, 9-12 ya? grubu ilkö?retim ö?rencilerine hitap etmektedir. Bu kitaplar, Türkiye’de alan?nda haz?rlanm?? ilk kitaplard?r. Sevgi Dili Türkçe Ders Kitab? 3, ö?rencilerin seviyelerine uygun konu?ma diyaloglar?ndan olu?maktad?r.

Book Title Sevgi Dili Turkce 3 Ders Kitabi (Student book)(w/Animasyon DVD)
Author Komisyon
Publisher Dilset
SKU DLS-0015
ISBN 9789944450485

For Elemantary Schools
Yeni ö?renen ilkö?retim ö?rencileri
(Haftal?k 4-6 saat dersi olan kurumlar)
Türkçe ö?retiminde ö?renme, ö?rencinin bilgiyi zihinde yap?land?rarak, yeni bilgiler üretmesi temeline dayan?r. Günümüz dil ö?retim yakla??m?na göre, çoklu zekâ yöntemi, yap?land?rmac? yakla??m, ö?renci merkezli ö?renme, bireysel farkl?l?klara duyarl?l?k gibi modern e?itim modelleri ön plana ç?kmaktad?r. Bu maddeler göz önünde bulundurularak haz?rlanan Sevgi Dili Türkçe Ders Kitab? 3, 9-12 ya? grubu ilkö?retim ö?rencilerine hitap etmektedir. Bu kitaplar, Türkiye’de alan?nda haz?rlanm?? ilk kitaplard?r. Sevgi Dili Türkçe Ders Kitab? 3, ö?rencilerin seviyelerine uygun konu?ma diyaloglar?ndan olu?maktad?r.

Ö?renme alanlar?, günümüz dil ö?retim anlay???na uygun ba?l?klar alt?nda düzenlenmi?tir. Buna göre Sevgi Dili Türkçe Ders Kitab? “Dinle ve Tekrar Et!, Dinle ve ??aretle, Okuma, Konu?ma, Okuma-Anlama, Oyun, ?ark? Söyle...” ?eklinde bölümlere ayr?lm??t?r.

Sevgi Dili Türkçe Ders Kitab? haz?rlan?rken; ö?rencilerin ya??, s?n?f?, dilsel ve zihinsel geli?imleri göz önünde bulundurulmu?tur.
Türkçe ö?retiminde i?lenen konular, gerçek hayatla ilintili olmal?d?r. Konularda i?lenen metinler, sorular, örneklemeler günlük hayattan ya da s?n?f ortam?ndan seçilmelidir. Bu ili?kiye göre Sevgi Dili Türkçe Ders Kitab? 2’deki konular:

“Mekânlar, Saatler, Spor, Hastal?klar, Al??veri?” gibi ö?rencilerin yak?n çevresinden ve gerçek hayattan seçilmi?tir.