Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Serenad

$1195 $1395

We have run out of stock for this item.


Her ?ey, 2001 y?l?n?n ?ubat ay?nda so?uk bir gün, ?stanbul Üniversitesi’nde halkla ili?kiler görevini yürüten Maya Duran’?n (36) ABD’den gelen Alman as?ll? Profesör Maximilian Wagner’i (87) kar??lamas?yla ba?lar.
1930’lu y?llarda ?stanbul Üniversitesi’nde hocal?k yapm?? olan profesörün iste?i üzerine, Maya bir gün onu ?ile’ye götürür. Böylece, katlar? yava? yava? aç?lan dokunakl? bir a?k hikâyesine kar??makla kalmaz, dünya tarihine ve kendi ailesine ili?kin birtak?m s?rlar? da ö?renir.
Serenad, 60 y?ld?r süren bir a?k? ele al?rken, ister herkesin bildi?i Yahudi Soyk?r?m? olsun isterse çok az kimsenin bildi?i Mavi Alay, bütün siyasi sorunlarda as?l harcanan?n, gürültüye gidenin hep insan oldu?u gerçe?ini de göz önüne seriyor.
Okurunu s?ms?k? kavrayan Serenad'da Zülfü Livaneli’nin romanc?l???n?n en temel niteliklerinden biri yine ba?rolde: ?ç içe geçmi?, kayna?m?? ki?isel ve toplumsal tarihlerin kusursuz dengesi.
“Bir k?z çocu?unun büyümesi ne zaman biter acaba? ?lk âdet gördü?ünde mi, 18 ya??n? doldurunca m?, evlenince mi, saç?na ilk ak dü?ünce mi? Bence hiçbiri de?il. Bir k?z çocu?u büyümez, kaç ya??na gelirse gelsin asla büyümü? gibi hissetmez kendini. Son nefesini içi arzularla, heyecanlarla dolu bir k?z olarak verir.
Ama de?i?im ya?ar. Hayat o k?z? sürekli de?i?tirir ve bu de?i?imlerin hiç
?a?mayan bir aktörü vard?r: Bir erkek.
Geriye bak?nca Ahmet’in bile beni olgunla?t?rm?? oldu?unu anl?yorum, Tar?k’?n etkisi daha az bile olsa onun da faydas? oldu ama ki?ili?imdeki en büyük de?i?imi ya?l? bir erke?e borçluyum. Aram?zda ne a?k, ne cinsellik, ne ayn? ülkeyi, ayn? dili payla?ma durumu bulunan, k?sa bir süre tan?d???m bir erkek.”Author: Zulfu Livaneli
Publisher: Dogan Kitap

ISBN 9786050900286
Dimensions: 0