Sehrin Eylul Tarafi

Sutun

$ 6.95 
SKU: STN-048
ISBN: 9789759089566
Nazim Payam / Sutun Yayinlari

Share:

Bu kitap, þimdilerde nakledilmeyen yaþayanlarla göçüp giden, þehrin çýkmazlarýna, dar sokaklarýna kuytu köþelerine sinip kalmýþ, küçük ayrýntýlarý hatýrlatmaya çalýþýyor. Küçük lakin hayatýmýzda unutulmaz izler býrakan ve bizi þekillendiren derin ayrýntýlar.

Çocukluðunu yaþadýðý þehrin deðiþtiðine, dönüþtüðüne þahit olan ve bu deðiþme ve dönüþmenin þehrin dahasý þehir ahalisinin aleyhine iþlemesinden rahatsýzlýk duyan hassas bir kalem erbabý, tek bir þehirden hareketle adeta bütün þehirlerimizin “yenilenme” ve bu “yenileme” ile her alanda karþýmýza çýkan yenilme macerasýný anlatýyor.

Yazar, çocukluðunu “þehreküstü” diyebileceðimiz bir bölgede yaþamýþ da olsa bundan þikâyetçi deðil. “Geç de olsa anladým, biz þehrin eylül tarafýndaydýk.” derken bu fakir mahalledeki, komþuluk iliþkilerinden, arkadaþlýklarýna; mahallenin delisinden, bayram yemeklerine asker davet etmeye kadar her ayrýntýyý hasret ve özlem duya duya aktarýyor okura. Çocukluðunuzdan ve çocukluðunuzu yaþadýðýnýz yerlerden izler bulacaðýnýz bu eser, hem bir þehir hem de bir özlem kitabýdýr.

Our brands