Sebe Kralicesi Belkis

Save

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-407
ISBN: 9786051511542
Nurdan Damla / Hayat

Share:

Dünya var oldukça anlat?lacak ve ö?renilecek bir dirili? hikâyesiydi bu… Onlar; Yeru?elim Kral? Sultan Süleyman ile Sebe Melikesi Belk?s, ça?lara kutlu bir destan b?rakt?lar. Do?mam?? nefesler mavi kubbe alt?nda var oldukça, bu kutlu gerçe?i hay?rla yâd edeceklerdi. “Anlad?m ki benlik kisvesini s?y?ramayanlar, hakikati bulamazlar!” dedi Belk?s. “??te kap?nday?m Rabbim! ?an?m hiç, servetim bir saman çöpüdür ?imdi. Senin havl ve kuvvetinle denizden inci, ta?tan yakut, dikenli budaktan gül ç?kar. Sebe Melikesi’ni de yoklu?un alevli ba?r?ndan ç?kard?n. Ya Rabbi, rahmetin kuca?? ne s?cakt?r! Tövbe tapt?klar?ma, tövbe yapt?klar?ma, tövbe inand?klar?ma! ?imdi senin rahmet sa?ana??n?n alt?nday?m. Affet bizi ya Rahman! Ben ve kavmim, kudretine ve ?an?na teslim olduk.” Nilüfer çiçe?i kadar saf ve duru yüzü s?r?ls?klamken, ça?lara dü?en mesaj, “Sebe Melikesi Belk?s için yeni bir hayat?n ba?lang?c?yd?.”

Our brands