RiYAZUS SALiHiN SETi- (8 CiLT) Kucuk Boy

Erkam

$ 49.95 $ 85.00
SKU: GKK-145
ISBN: 9789944835107
Imam Nevevi / Erkam YAYINLARI

Share:

CEP BOY YENi BASKI Marmara Üniversitesi ?lahiyat Fakültesi Ö?retim Görevlileri Prof. Dr. M. Ya?ar Kandemir, Prof. Dr. ?smail L. Çakan ve Doç Dr. Ra?it Küçük'ün 6 y?ll?k eme?inin sonucu meydana gelen, imam-i Nevevi'nin meshur eseri Riyazü's-Salihin'e yapt?klar? tafsilatl? ?erh çal??mas?.
Türkiye'de bir ç???r açmak.Var olan bir güzel yolu geni?letmek. Sâlihler Bahçesine varan güzergahin kullanilirligini arttirmak... Bu sözler Erkam Yay?nevi'nin yeniden ?erh ve tercüme ettirip yay?nlad??? Riyazü's-Sâlihîn hakk?nda söylenirse, bir gerçe?in teslimi olur. Yay?nevimizin ricas? üzerine Prof. M. Ya?ar Kandemir, Prof ?. Lütfi Çakan ve Prof. Ra?it Küçük beyler, Huzûr-? Risâletpenâhîye sunulacak k?vamda bir esere omuz verdiler. ?nsan?m?z?n severek okudu?u Riyazü's-Sâlihîn'i büyük bir titizlikle yeniden tercüme ettiler. Hemen herkesin azami derece istifade edebilece?i bir üslupla konular? aç?klad?lar. Bu eser haz?rlan?rken her yönüyle en iyisi, en güzeli olsun arzu edildi. Hoca efendiler, talebeler belli ba?l? konulardaki hadis-i ?erifleri ve aç?klamalar?n?, güvenilir bir tercüme ve ?erhte kolayca bulabilsinler diye dü?ünüldü. Dost meclislerinde, evlerde okunup istifade edilsin istendi. Hadis-i ?erifler, ilgili ayet-i kerimelerle ve di?er hadislerle izah edildi. Her hadis-i ?eriften sonra; hadisten al?nan dersler maddeler halinde s?raland?. Bu ümmet hadis-i ?eriflerin sahibidir. Bu millet Riyâzü's-Sâlihîn'e sahip ç?km??t?r. Camilerde, okullarda, kütüphanelerde, evlerde onu ba? tac? etmi?tir. Okumak, dinlemek ve anlad??? ile amel etmek üzere onu benimsemi?tir. Ümmetin ittifakla sahiplendi?i ?eyde hay?r vard?r. Riyâzü's-Sâlihîn okumalar sünnete sar?lman?n canl? örnekleridir. Bu sofrada sizin de nasibiniz olsun.

Our brands