Rabbin Seni Terketmedi

Save

ANT Stores

$ 7.95 $ 9.50
SKU: TMS-342
ISBN: 9786050809824
Munire DANIS / Timas YAYINLARI

Share:

Vahiy, insan? dü?ünmeye, akletmeye, ar?nmaya ça??ran ve sonsuzlu?a haz?rlayan ilahî ruh ve rahmanî nefestir. Allah sözünün biricik muhatab? ise, yarat?lm??lar?n en ?ereflisi makam?nda olan insand?r. Kur an, 1400 y?l evvel Hz. Peygambere çe?itli sebeplerle indirilen, tarihin derinliklerinde kalm??, ölülerin ard?ndan okunacak bir kitap de?il, aksine kendini kul olarak tan?mlayan her insan?n dünyas?na her an, her olayla nazil olmaya devam eden dinamik bir hayat kayna??d?r. Bu manada insan? vahye muhatap k?lacak olan ya?ad??? olaylardan çok, olaylar?n i?aret etti?i manalara bak??? olacakt?r. ?nsan? hakiki insan k?lacak olan, Rabbim ?imdi bana ne söylüyor? ?uuru içinde ya?ayaca?? bir hayat olsa gerek.
Rabbin Seni Terk Etmedi, saadet asr?nda Hz. Peygambere vahyolunan ayetlerin nüzulüne sebep olan olaylar?, usta hikayeci Münire Dani? in hakikatli bak??? ve kendine has ak?c? üslubuyla ele al?yor.

Tebük gazvesine kat?lamayan Ka b bin Malik in elli gün boyunca ya?ad??? çileli ve ?zd?rapl? tövbelerine ?ahit olacak, Hz. Peygamberin mal ve zenginlik h?rs?yla hareket eden sahabesine, Yaz?k oldu! itab? kar??s?nda dünya ile olan ili?kinizi tekrar gözden geçirme ihtiyac? hissedeceksiniz.

Her bir hikaye sizi kendinize getirecek…

Our brands